Hinduism News:

Vemana Satakam in Gujarati

રચન: યોગિ વેમન

તન વિરક્તિ યનેડિ દાસિ ચેતનુ જિક્કિ
મિગિલિ વેડલવેક મિણુકુચુન્ન
નરુડિ કેડમુક્તિ વરલેડિ ચેપ્પડી
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 2 ||

તનદુ મનસુચેત દર્કિંચિ જ્યોતિષ
મેંત ચેસે નનુચુ નેંચિ ચૂચુ,
તન યદૃષ્ટમંત દૈવ મેરઉંગડા?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 3 ||

ટીક વ્રાસિનટ્લેનેકુલુ પેદ્દલુ
લોકમંદુ જેપ્પિ મંચુ
કાકુલટ્ટિ જનુલ કાનરી મર્મમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 4 ||

જ્ઞાનમેન્ન ગુરુવુ જ્ઞાનહૈન્યમુ બુદ્ધિ
રેંટિનંદુ રિમ્મરેચુનપુડુ
રિમ્મ તેલિપેનેનિ રેંડોક રૂપુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 5 ||

જાણલમનિ યંદ્રુ ચપલાત્મુલગુવારુ
તેલિવિલેક તમ્મુતેલિયલેરુ
કષ્ટમૈન યડવિ ગાસીલુચુન્નારુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 6 ||

જનન મરણમુલન સ્વપ્ન સુષુપ્તુલુ
જગમુલંદુ નેંડ જગમુલુંડુ
નરુડુ જગમુનંટ નડુબાટુ કાદોકો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 7 ||

છાયનનોસગુચેટ્લુ સાધુવુ બોધટ્ટુ
લડગિ દરિનિજેરિ પડયવચ્ચુ
નટ્ટુનિટ્ટુ દાટનદિ પોવુનિદિ રામ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 8 ||

નરુડેયૈન લેક નારાયણુંડૈન
તત્ત્વબદ્ધુડૈન દરણિ નરય
મરણમુન્નદનુચુ મદિનિ નમ્મગવલે
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 9 ||

દ્વારંબંધમુનકુ દલુપુલુ ગડિયલુ
વલેને નોટિકોપ્પુગલ નિયતુલુ
ધર્મમેરિગિ પલુક ધન્યુંડૌ ભુવિલોન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 10 ||

બ્રહ્મઘટમુ મેનુ પ્રાણંબુ તગગાલિ
મિત્રચંદ્ર શિખુલુ નેત્રચયમુ
મરઇયુ બ્રહ્મમનગ મહિમીદ લેદયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 11 ||

યોગિનનુચુ ગોંત યોગમુગૂર્ચક
જગમુનેલ્લબટ્ટ ચંપિ તિનુચુ
ધનમુ કોરઅકુ વાડુ તગવાડુચુંડિન
યોગિકાડુ વાડે યોગુ વેમ! || 12 ||

અર્ધ યંકણમુન કાધારમૈનટ્ટિ
યોંટિમેડ ગુંજુ નોનરનિલ્પે
નિંટિકોક મગંડે યિલ્લાંડ્રુનેદ્ગુરુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 13 ||

અન્નદાનમુનકુ નધિક સંપદગલ્ગિ
યમરલોક પૂજ્યુડગુનુ મીરઉ
અન્નમગુનુ બ્રહ્મમદિ કનલેરયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 14 ||

બોંદિ યેવરિ સોમ્મુ પોષિંપબલુમારુ
પ્રાણ મેવરિ સોમ્મુ ભક્તિસેય,
ધનમદેવરિસોમ્મુ ધર્મમે તન સોમ્મુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 15 ||

પંડુવલન બુટ્ટે બરગ પ્રપંચમુ
પંડુવલન બુટ્ટે પરમુ નિહમુ
પંડુ મેલેરઇંગે બ્રહ્લાદુડિલલોન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 16 ||

તપમુવેલ? યરય ધાત્રિજનુલકેલ્લ
નોનર શિવુનિ જૂડ નુપમ ગલદુ
મનસુ ચદરનીક મહિલોન જૂડરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 17 ||

તનગુણમુ તનકુ નુંડગ
નેનયંગા નોરુનિ ગુણમુ નેંચુનુ મદિલો
દન ગુણમુ તેલિય કન્યુનિ
બનિગોનિ દૂષિંચુવાડુ વ્યર્થુડુ વેમ! || 18 ||

જાલિનોંદરાદુ જવદાટિ કનરાદુ
અદિ મૂલમૈન આત્મમરઉગુ
પોરિચેરિ પોંદિ પૂર્ણમુ નંદુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 19 ||

જાતિ, મતમુ વિડિચિ ચનિ યોગિકામેલુ
જાતિતો નેયુન્ન નીતિવલદે
મતમુબટ્ટિ જાતિ માનકુંટ કોરઅંત
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 20 ||

નીવનિનનુ નેનનિનનુ
ભાવમ્મુન નેરઉકયોક્ક પદ્ધતિયગુના
ભાવંબુ દેલિસિ મદિનિ
ર્ભાવમુગા નિન્નુ ગનુટ પરમગુ વેમ! || 21 ||

નીળ્લ મુનુગુનેલ? નિધુલ મેટ્ટગનેલ
મોનસિ વેલ્પુલકુનુ મ્રોક્કનેલ
કપટ કલ્મષમુલુ કડુપુલો નુંડગા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 22 ||

પંચ મુખમુલંદુ બંચાક્ષરિ જનિંચે
પંચ વર્ણમુલનુ પ્રબલે જગમુ
પંચમુખુનિ મીરુ પ્રસ્તુતિ ચેયુંડી
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 23 ||

નેયિ વેન્ન કાચિ નીડને યુંચિન
બેરિ ગટ્ટિપડુનુ પેરુગુરીતિ
પોરિપોરિ મદિનિ પોનીક પટ્ટુમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 24 ||

મંટિકુંડવંટિ માય શરીરંબુ
ચચ્ચુનેન્નડૈન, ચાવદાત્મ
ઘટમુલેન્નિયૈન ગગનમોક્કટેગદા,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 25 ||

મંટ લોહમંદુ મ્રાકુલ શિલલંદુ
પટમુલંદુ ગોડપ્રતિમલંદુ
તન્નુદેલિયુ કોરઅકુદગુલદા પરમાત્મ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 26 ||

નિમિષમૈનનુ મદિ નિલ્ચિ નિર્મલમુગ
લિંગ જીવાવેશુલનુ ગાંચિ ભંગપડક
પૂજ મદિયંદુ જેરુટ પૂર્ણપદવિ
પરમુ ગોરિન નિદિચેય બાગુ વેમ! || 27 ||

ધૂમાદુલ નાવૃતમૈ
વ્યોમંબુનકેગનિ કલિયુ નુપમુલુ તનલો
શ્રીમિંચુ શિવુનિ જેરુનુ
ગામાદુલ ગલિયડતડુ ઘનમુગ વેમ! || 28 ||

પગલુડુગ નાસલુડુગુનુ
વગપુડુગં ગોર્કેલુડુગુ વડિ જન્મંબુલ
તગુલુડુગુ ભોગમુડિગિન
ત્રિગુણંબુનુ નડુગ મુક્તિ તેરુવગુ વેમ! || 29 ||

પાલ નીટિ કલત પરમહંસ મેરઉગુનુ
નીરુ પાલુ નેટ્લુ નેર્ચુનેમલિ
લજ્ઞુડૈન હીનુડલ શિવુ નેરઉગુના?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 30 ||

પુટ્ટુ પુટ્ટલેદે પુડમિનિ જનુલેલ્લ
પુટ્ટિ ગિટ્ટલેદે પૂર્વુલેવરુ
પુટ્ટિ ગિટ્ટુટેલ્લ વટ્ટિ ભ્રાંતુલુ સુમી,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 31 ||

પરુલ વિત્તમંદુ ભ્રાંતિ વાસિનયટ્ટિ
પુરુષુડવનિલોન પુણ્યમૂર્તિ
પરુલ વિત્તમરય પાપસંચિતમગુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 32 ||

પરધનંબુલકુનુ પ્રાણમુલિચ્ચુનુ
સત્યમંતલેક જારડગુનુ
દ્વિજુલમંચુ નિંત્રુતેજમિંચુકલેદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 33 ||

નોરુ પલકવચ્ચુ નુડિ વ્રાયગરાદુ
વ્રાતકન્ન સાક્ષિ વલવદન્ન
પરગલેનિ વ્રાત ભંગ પાટુંદેચ્ચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 34 ||

નિજમાકલ્લ રેંડુ નીલકંઠુડેરઉંગુ
નિજમુલાડકુન્ન નીતિદપ્પુ
નિજમુલાડુનપુડુ ની રૂપમનવચ્ચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 35 ||

દશગલારિનેલ્લ દમ બંધુવુ લટંડ્રુ
દશયલેમિ નેંત્રુ તક્કુવગનુ
દશયન ગમ ધન દશમોક્કટે દશ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 36 ||

તામસિંચિ ચેયદગ દેટ્ટિ કાર્યંબુ
વેગિરિંપ નદિયુ વિષમગુનુ
પચ્ચિકાયદેચ્ચિ પડવેય ફલમૌને
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 37 ||

તલ્લિબિડ્ડલકુનુ તગવુ પુટ્ટિંચેડિ
ધનમુ સુખમુ ગૂર્ચુનનિ ગડિંત્રુ
કાનિ યેલ્લયેડલ ઘન દુઃખન્‍દમદિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 38 ||

તલ્લિદંડ્રુલેન્નદગુ તોલિ ગુરુવુલુ
પાર્વતીભવુ લિલબરમગુરુલુ
કૂલિવાંડ્ર જગતિ ગુરુલન દ્રોહમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 39 ||

તામસિંચિ ચેયદગ દેટ્ટિ કાર્યંબુ
વેગિરિંપ નદિયુ વિષમગુનુ
પચ્ચિકાયદેચ્ચિ પડવેય ફલમૌને
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 40 ||

પુટ્ટુ પુટ્ટલેદે પુડમિનિ જનુલેલ્લ
પુટ્ટિ ગિટ્ટલેદે પૂર્વુલેવરુ
પુટ્ટિ ગિટ્ટુટેલ્લ વટ્ટિ ભ્રાંતુલુ સુમી,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 41 ||

પેટ્ટિપોયલેનિ વટ્ટિ દેબેલુ ભૂમિ
બુટ્ટિરેમિ વારુ ગિટ્ટરેમિ
પુટ્ટલોનિ ચેદલુ પુટ્ટદા ગિટ્ટદા!
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 42 ||

લોકમંદુબુટ્ટિ લોકમંદે પેરિગિ
લોક વિભવમોર્વલેક જનુડુ
લોકમંદુ જનિકિ લોબડિ ચેડિપોવુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 43 ||

મદિ ગલિગિન પૂજ મદનારિ મેચ્ચુનુ
મનસુ નિલ્સિનંત મહિતુડગુનુ
મનસુલેનિ પૂજ મટ્ટિ સમાનમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 44 ||

તામુનુ જનુલેમનુ કોન
બૂનુદુરો દાનિ સરસિ પોંદિન જડની,
રાનિ પધંબુન નડિચિન
દાનને ધર્માત્મુડંડ્રુ તન્નિટ વેમ! || 45 ||

મદમુ વલન ગલુગુ માટલુ મરઇપલ્કિ
મ્રુચ્ચુ સદ્દુલનોગિ મોસપુચ્ચિ
કાસુરાબેનગેડુ કષ્ઠુંડુ ગુરુડૌને?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 46 ||

મનસે માયા મૃગમૌ
મનનેમિટિ પૈકિગાની મણિપોનીકા
મનસુન મનસુનુ જંપિન
મનંદે મુક્તિગલદુ મહિલો વેમ! || 47 ||

મંત્રમોકટિ ચેપ્પિ મરઇ દેવતાર્ચન
ચેસિ તમકુગરુણચેંદિનદનિ
વેદપઠન ચેસિ વેરરઉલૈ પોદુરુ,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 48 ||

મઠમુલોનિયોગિ માયલન્નિયુગોસિ
ઘટમુલોન નુન્ન ઘનુનિદેલિસિ
માટ માટકુગુરુ મરુવક તેલુપુરા,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 49 ||

તિરિગિ વચ્ચુવેળ મરલિપોયેડિ વેળ
વેંટ દેરુ ધનમુ વંટબોરુ
તોનેટકુ જનુનો ધનમેંદુ બોવુનો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 50 ||

આશયનેડુ દાનિ ગોસિવેયગાલેક
મોહબુદ્દિ વલન મુનુગુવારુ
કાશિવાસુલૈન ગનબોરુ મોક્ષમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 51 ||

ચિત્તમનેડિ વેરે શિથિલમૈનપ્પુડે
પ્રકૃતિ યનેડિ ચેટ્ટુ પડુનુ પિદપ
ગોર્કુલનેડિ પેદ્દકોમ્મલેંડુનુ ગદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 52 ||

ભોગંબુલ કાશિંપક
રાગદ્વેષંબુ રંગુડદમલો
વેગમે મોક્ષ પદંબુનુ
રાગનુ નાતંડુ યોગિરાયુડુ વેમ! || 53 ||

ચનુવારેલ્લનુ જનુલં
જનિપોયિન વારિ પુણ્ય સત્કથલેલ્લન
વિનવલે ગનવલે મનવલે
નનિ મષુલકુ દેલુસગૂડ દંત્યમુ વેમ! || 54 ||

આશયનેડિ ત્રાળ્ળ નખિલ જનંબુલુ
કટ્ટુપડુચુ મુક્તિગાનરૈરિ
જ્ઞાનખડ્ગમુનનુ ખંડિંપ રાદોકો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 55 ||

અતિથિ રાક ચૂચિ યદલિંચિ પડવૈચિ
કઠિન ચિતુલગુચુ ગાનલેરુ
કર્મમુનકુ મુંદુ ધર્મમુ ગાનરો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 56 ||

તનુ વલચિન દાવલચુનુ તનુ
વલવક યુન્નનેનડુ તાવલવ ડિલન
તનદુ પટાટોપંબુલુ તન
માયલુ પનિકિરાવુ ધરલોન વેમ! || 57 ||

માટલાડ વચ્ચુ મનસુ નિલ્વગલેદુ
તેલુપવચ્ચુ દન્નુ તેલિયલેદુ
સુરિયબટ્ટવચ્ચુ શૂરુડુ કાલેડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 58 ||

તનકેનાડુ સુભિક્ષમુ
તનકેનાડુનુ ભગંબુ તનરવયુનં
ચુનુ તન દશકૈ યેલ્લેડ
મનસંદુન જિવુકુચુંડુ મહિલો વેમ! || 59 ||

એંડિન મા નોકટડવિનિ
મંડિન નંદગ્નિ પુટ્ટિ યૂડ્ચુનુ ચેટ્લન
દંડિગલ વંશમેલ્લનુ
ચંડાલુંડોકડુ પુટ્ટિ ચદુપુનુ વેમ! || 60 ||

નિજમુ તેલિસિયુન્ન સુજિનુડાનિજમુને
પલુકવલયુગાનિ પરુલકોરકુ
ચાવકૂડ દિંક નોપદવ્યં પલ્ક
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 61 ||

તામુનુ જનુલેમનુ કોન
બૂનુદુરો દાનિ સરસિ પોંદિન જડની,
રાનિ પધંબુન નડિચિન
દાનને ધર્માત્મુડંડ્રુ તન્નિટ વેમ! || 62 ||

વિનિયુ વિનકયુંડુ કનિયુ ગનક યુંડુ
તલચિ તલપકુંડુ તાનુ યોગિ
મનુજવરુલચેત મણિપૂજ ગોનુચુંડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 63 ||

વેન્ન ચેતબટ્ટિ વિવરંબુ તેલિયક
ઘૃતમુ કોરુનટ્ટિ યતનિ ભંડિ
તાનુ દૈવમય્યુ દૈવંબુ દલચુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 64 ||

રૂપુવંક પેરુ રૂઢિગા નિલુચુનુ
પેરુવંક ક્રિયલુ પેનગુચુંડુ
નાશમૌનુ તુદકુ નામરૂપ ક્રિયલ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 65 ||

લોભમોહમુલનુ પ્રાભવમુલુ તપ્પુ
તલચિન પનુલેલ્લ તપ્પિ ચનુનુ
તાનોકટિ દલચિન દૈવમોંડગુચુંડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 66 ||

શાંતમે જનુલનુ જયમુનોંદિંચુનુ
શાંતમુનને ગુરુવુ જાડ તેલિયુ
શાંત ભાવ મહિમ જર્ચિંપલેમયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 67 ||

વેષધારિનેપુડુ વિશ્વસિંપગરાદુ
વેષદોષમુલોક વિધયે યગુનુ
રટ્ટુકાદે મુનુપુ રાવણુ વેષંબુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 68 ||

ઇંગલંબુ તોડ નિલ સલ્પુતોડનુ
પરુનિ યાલિતોડ પતિતુતોડ
સરસમાડુટેલ્લ ચાવુકુ મૂલમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 69 ||

ઐકમત્યમોક્ક ટાવશ્યકં બેપ્ડુ
દાનિ બલિમિ નેંતયૈન ગૂડુ
ગડ્ડિ વેંટ બેટ્ટિ કટ્ટરા યેનુંગુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 70 ||

તામસિંચિ ચેયદગદેટ્ટિ કાર્યંબુ
વેગિરિંપ નદિયુ વિષમગુનુ
પચ્ચિકાયદેચ્ચિ પડવેય ફલમૌના?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 71 ||

તલ્લી બિડ્ડલકુ તગવુ પુટ્ટિંચેડિ
ધનમુ સુખમુ ગૂર્ચુનનિ ગડિંત્રુ
કાનીયેલ્લ યેડલ ઘન દુઃખકરમદિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 72 ||

દોંગમાટલાડ દોરુકુને મોક્ષમુ
ચેતગાનિ પલુકુ ચેટુદેચ્ચુ
ગુરુવુપદ્દુ કાદુ ગુનહૈન્ય મદિયગુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 73 ||

નલુગુરુ કલ ચોટનુ દા
દલ ચૂપુચુ મેલગુચુંડિ ધન્યાત ગનગા
દલચેડિ યાતડુ નિચ્ચલુ
ગલ માટલે પલુકુચુંડગા દગુ વેમ! || 74 ||

નડુચુનિચ્ચુ નતનિ બત્તેમિચ્ચિન વાનિ
કડુપુ ચલ્લજેસિ ઘનત વિડુચુ
નડુપ નેર નેર નતડુ નાલિ મુચ્ચેગદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 75 ||

પદુગુરાડુમાટ પાડિયૈ ધરજેલ્લુ
નોક્કડાડુમાટ યેક્કદેંદુ
વૂરકુંડુ વાનિ કૂરેલ્લ નોપદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 76 ||

પતક મંદુ નોપ્પુ પલુ રત્નમુલ પેંપુ
બંગરંદુ કૂર્પ બરુવુ ગનુનુ
ગાનિ યિતર લોહમૈન હીનમુ ગાદે
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 77 ||

જન્નમુલનુ મરિયુ જન્નિયલ નનેક
મુલ નોનર્ચિયુન્ન ફલમુકાન
રાક યુંડુ નીતિ લેકુન્ન માત્રાન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 78 ||

તપ્પુ પલુકુ પલિકિ તાતોટ ચેસિન
કૂડિયુન લક્ષ્મી ક્રુંગિપોવુ
નોટિકુંડ નીળ્ળુ નોનરગા નિલુચુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 79 ||

ભૂમિ નાદિ યનિન ભૂમિ ફક્કુન નવ્વુ
દાન હીનું જૂચિ ધનમુ નવ્વુ
કદન ભીતું જૂચિ કાલુંડુ નવ્વુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 80 ||

નીતિ જ્યોતિલેક નિર્મલંબગુ નેદિ
એટ્લુ કલગુબર મદેંતયૈન
ધનમુ ગલિગિયુન્ન દૈવંબુ ગલુગદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 81 ||

પગયુડગુ ગોપમુડિગિન
પગયુડુગન્‌ કોર્કેલુડુગુ બરજન્મંપું
દગુલુડુગુ ભેદમુડિગિન
ત્રિગુણમુ લુડુગંગ મુક્તિ સ્થિરમગુ વેમ! || 82 ||

પપ્પુલેનિ કૂડુ પરુલકોસહ્યમે
યુપ્પુલેનિ વાડે યધિક બલુડુ
મુપ્પુલેનિ વાડુ મોદટિ સુજ્જાનિરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 83 ||

નિક્કમૈન મંચિ નીલમોક્કટિ ચાલુ
તળુકુ બેળુકુ રાલુ તટ્ટેડેલ
ચદુવ પદ્યમરય જાલદા યોક્કટિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 84 ||

પરુલ દત્તમોપ્પિ પાલનચેસિન
નિલ સ્વદત્તમુનકુ વિનુ મડિયગુ
નવનિ પરુલ દત્ત મહપરિંપગ રાદુ
વિશ્વધાબિરામ વિનુર વેમ! || 85 ||

નિજમુલાડુ વાનિ નિંદિંચુ જગમેલ્લ
નિજમુ બલ્કરાદુ નીચુલકડ
નિજ મહાત્મુગૂડ નિજમાડવલયુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 86 ||

પદુગુરાડુમાટ પાડિયૈ ધરજેલ્લુ
નોક્કડાડુમાટ યેક્કદેંદુ
વૂરકુંડુ વાનિ કૂરેલ્લ નોપદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 87 ||

પરુલ મેલુ ચૂચિ પલુગાકિ વલે નેપ્પુ
વટ્ટિ માટલાડુ વાડધમુડુ
અટ્ટિ વાનિ બ્રતુકુ ટદિયેલ મંટિકા
વિશ્વધાબિરામ વિનુર વેમ! || 88 ||

ભયમંતયુ દેહમુનકે
ભય મુડિગિન નિશ્ચયંબુ પરમાત્મુનકે
લયમંતયુ જીવુનકે
જયમાત્મકુ નનુચુ જગતિં જાટુર વેમ! || 89 ||

ભૂમિ નાદિ યનિન ભૂમિ ફક્કુન નવ્વુ
દાન હીનું જૂચિ ધનમુ નવ્વુ
કદન ભીતું જૂચિ કાલુંડુ નવ્વુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 90 ||

માટજેપ્પ વિનનિ મનુજુડુ મૂર્ખુડુ
માટ વિન્ન નરુડુ માનુડગુનુ
માટ વિનગ જેપ્પ માનુટ કૂડદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 91 ||

મનસુ તેલિસિ યોકનિ માટકુ બ્રતિચેપ્પ
સંતસિંચુ નતડુ ચાલમેચ્ચુ
મનસુ દેલિયકુન્નડનિયુચુ નનુનેદો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 92 ||

આલિમાટલુ વિનિ અન્નદમ્મુલ રોસિ
વેરેપોવુવાડુ વેર્રિવાડુ
કુક્કતોક પટ્ટિ ગોદારીદિના?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 93 ||

જ્ઞાનિયૈનવાનિ માનક પૂજિંચુ
મનુજુડેપ્પુડુ પરમુનનુ મુદંબુ
સુખમુનંદુચુંડુસૂરુલુ મેચ્ચગ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 94 ||

હાનિ કલુગબોદુ હરિમદિ નેંચેડુ
વાનિ કબ્દુ પરમુ વસુધયંદુ
પૂનિ નિષ્ઠમીરિ પોદલક યુંડુમુ
વિશ્વરાભિરામ વિનુર વેમ! || 95 ||

અલ્પુડેપ્પુડુ પલુકુ નાડંબરમુગાનુ
સજ્જનુંડુ પલુકુ ચલ્લગાનુ
કંચુ મોગિનટ્લુ કનકંબુ મોગુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 96 ||

ન્યાયશાસ્ત્ર મરય નન્યાયમુન દિંચુ
ધર્મશાસ્ત્ર મોસગુ રુગ્મતંબુ
જ્યોતિષમુ જનમુલ નીતુલ દપ્પિંચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 97 ||

દેવુડનગ વેરે દેશમુંદુન્નાડે
દેહિતોડ નેપુડુ દેહમંદે
વાહનમુલનેક્કિ પડિદોલુચુન્નાડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 98 ||

ભૂમિલોન બુટ્ટુ ભૂસારમેલ્લનુ
તનુવુલોન બુટ્ટુ તત્ત્વમેલ્લ
શ્રમલોન બુટ્ટુ સર્વંબુ તાનૌનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 99 ||

વ્રાતકંટે હેચ્ચુ પરમીદુ દૈવંબુ
ચેતકંટે હેચ્ચુ વ્રાત લેદુ
વ્રાત કજુડુ કર્ત ચેતકુ દાકર્ત
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 100 ||

ચિપ્પલોનબડ્ડ ચિનુકુ મુત્યંબય્યે
નીટ બડ્ડ ચિનુકુ નીટ ગલિસે
બ્રાપ્તિ ગલુગુ ચોટ ફલમેલ તપ્પુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 101 ||

ઇંટિ ઇંટિલોનનીશ્વરુડુંડગ
નંટિ ચૂડલેક યડવુલંદુ
નુંટ મેટંચુનુંદુરા જોગુલૈ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 102 ||

ચિત્તશુદ્ધિ કલિગિચેસિન પુણ્યંબુ
કોંચેમૈન નદિયુ કોદવગાદુ
વિત્તનંબુ મર્રિ વૃક્ષંબુનકુ નેંતો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 103 ||

અગ્નિબાના મેસિ યંબુધિ નિંકિંચુ
રામુડવલિ કેગ રાક, નિલિચિ
ચેટ્લુ ગિરુલુ તેચ્ચિ સેતુવુ ગટ્ટડા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 104 ||

ઐદુ વેળ્લુ બલિમિ હસ્તંબુ પનિચેયુ
નં દોકંડુ વિડ્ડ પોંદુ ચેડુનુ
સ્વીયુડોકડુ વિડિન જેડુકદા પનિબલ્મિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 105 ||

આત્મબુદ્ધિ વલન નખિલંબ તાનય્યે
જીવબુદ્ધિ વલન જીવુડય્યે
મોહબુદ્ધિલયમુ મુંદર ગનુગોનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 106 ||

ગુણમુલોગલવાનિ કુલમેંચગાનેલ
ગુણમુ કલિગેનેનિ કોટિસેયુ
ગણમુલેક યુન્ન ગુડ્ડિગવ્વયુલેદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 107 ||

તલ્લિતંડ્રુલંદુ દયલેનિ પુત્રુંડુ
પુટ્ટનેમિ? વાડુ ગિટ્ટનેમિ?
પુટ્ટલોનિ ચેદલુ પુટ્ટદા ગિટ્ટદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 108 ||

કોપમુન ઘનત કોંચેમૈપોવુનુ
કોપમુનનુ ગુણમુ કોરતપડુનુ
કોપમણચનેનિ કોરિકલીડેરુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 109 ||

એલુગુ તોલુ તેચ્ચિ એડાદિ યુતિકિના
નલુપુ નલુપેકાનિ તેલુપુકાદુ
કોય્યબોમ્મ તેચ્ચિ કોટ્ટિતે ગુણિયોને
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 110 ||

અલ્પબુદ્ધિવાનિકધિકારમિચ્ચિન
દોડ્ડવારિનેલ્લ તોલગગોટ્ટુ
ચેપ્પુદિનેડુ કુક્ક ચેરકુ તીપેરુગુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 111 ||

પટ્ટુપટ્ટરાદુ પટ્ટિવિડુવરાદુ
પટ્ટેનેનિ બિગિય પટ્ટવલયુ
પટ્ટુવિડુટકન્ના પડિચચ્ચુટેમેલુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 112 ||

તુમ્મચેટ્ટુ મુંડ્લ તોડનેપુટ્ટુનુ
વિત્તુલોનનુંડુ વેડલુનટ્લુ
મૂર્ખુનકુનુ બુદ્ધિ મુંદુગા બુટ્ટનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 113 ||

કપટિ વેષમૂનિ કડગંડ્લુ પડનેલ
વિપિન ભૂમિ તિરિગિ વિસુગનેલ
યુપમુતોને મુક્તિ ઉન્નદિ ચૂડરા
વિશ્વદાભિ રામ વિનુર વેમ || 114 ||

અનુવુગાનિ ચોટ અધિકુલમનરાદુ
કોંચેમુંદુટેલ્લ કોદુવકાદુ
કોંડ યદ્દમંદુ કોંચમૈ ઉંડદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 115 ||

મનસુલોનુન્ન મર્મમંત એરિગિ
સ્થિરમુ ચેસિ આત્મ તેટપરિચિ
ઘટમુ નિલ્પવલયુ, ઘનતલિંકેટિકિ
વિશ્વદાભિ રામવિનુર વેમ! || 116 ||

કદલનીયકુંડ ગટ્ટિગા લિંગંબુ
કટ્ટિવેયનેમિ ઘનત કલુગુ
ભાવમંદુ શિવુનિ ભાવિંચિ કાનરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 117 ||

મેક જંકબેટ્ટિમેલગુચુ મંદલો
બ્રમનિ તિરુગુ ગોલ્લ પગિદિગાનુ
દેવુનેરુગક પરદવેતલ દલચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 118 ||

તન કુલ ગોત્રમુ લાકૃતિ
તન સંપદ કલિમિ બલિમિ તનકેલનયા?
તન વેંટરાવુ નિજમિદિ
તન સત્યમે તોડુવચ્ચુ તનતો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 119 ||

કલિમિગલ્ગનેમિ કરુણ લેકુંડિન
કલિમિ તગુને દુષ્ટકર્મુલકુનુ
તેનેગૂર્પનીગ તેરુવુન બોવદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 120 ||

એંડિન માનોકટડવિનિ
મંડિન નંદગ્નિ પુટ્ટિ યૂડ્ચુનુ ચેટ્લન
દંડિગલ વંશમેલ્લનુ
ચંડાલુંડોકડુ પુટ્ટિ ચદુવુનુ વેમ! || 121 ||

કનુલુ પોવુવાડુ કાળ્લુ પોયિનવાડુ
ઉભયુલરયુગૂડિ યુંડિનટ્લુ
પેદ પેદ ગૂડિ પેનગોનિ યુંડુનુ
વિશ્વદાભિરામા વિનુર વેમ! || 122 ||

માટલાડુ ગલ્ગુ મર્મમુલેરિગિન
પિન્નપેદ્દતનમુ લેન્નવલદુ
પિન્નચેતિ દિવ્વે પેદ્દગા વેલગદા?
વિશ્વધાભિરામ વિનુર વેમ! || 123 ||

કોંડમુચ્ચુ પેંડ્લિકિ કોતિ પેરંટાલુ
મોંડિ વાનિ હિતુડુ બંડવાડુ
દુંડગીડુનકુનુ કોંડેડુ દળવાયિ
વિશ્વદાભિરામા વિનુર વેમ! || 124 ||

ઝુષમુ નીરુ વેડલ જચ્ચુટે સિદ્ધમુ
નીટનુંડનેનિ નિક્કિપડુનુ
અંડતોલુગુ નેડલ નંદર પનિ અટ્લે
વિશ્વદાભિ રામ વિનુર વેમ! || 125 ||

તલ્લિયેડ્વ વિનક તનયાલુ વગચિન
જાલિપડેડુ વાડુ જડુડુ સુમ્મિ
તારતમ્ય મેરુગનેરનિ પશુવદિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 126 ||

પરુલમેલુ ચૂસિ પલુકાકિ વલે
વટ્ટિમાટલાડુ વાડુ અધમુડુ
અટ્ટિવાનિ બતુકુટદિ એલ મંટિકા?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 127 ||

ગંગિ ગોવુપાલુ ગરિટડૈનનુ ચાલુ
કડવેડૈનનુ નેમિ ખરમુપાલુ
ભક્તિકલ્ગુકૂડુ પટ્ટેડૈનનુ ચાલુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 128 ||

ચિક્કિયુન્નવેળ સિંહંબુનૈનનુ
બક્ક કુક્કયૈના બાધસેયુ
બલિમિલેનિ વેળ પંતમુલુ ચેલ્લવુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 129 ||

પનસતોનલકન્ન પંચદારલકન્ન
જુંટિતેનેકન્ન જુન્નુકન્ન
ચેરઉકુ રસમુકન્ન ચેલુલ માટલે તીપિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 130 ||

નિંડુનદુલુ પારુ નિલચિ ગંભીરમૈ
વેરરિવાગુ પારઉ વેગબોર્લિ
અલ્પુડાડુરીતિ નધિકુંડુ નાડુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 131 ||

ઉપ્પુલેનિકૂર યોપ્પદુ રુચુલકુ
પપ્પુલેનિ તિંડિ ફલમુલેદુ
અપ્પુલેનિવાડે યધિક સંપન્નુડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 132 ||

પસુલ વન્ને વેરુ પાલેલ્લ ઓક્કટિ
પુષ્પજાતિ વેરુ પૂજ ઓકટિ
દર્શનંબુલારુ દૈવંબુ ઓક્કટિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 133 ||

ચંપદગિન શતૃવુ તનચેત
ચિક્કેનેનિ કીડુ ચેયરાદુ
પોસગ મેલુ ચેસિ પોમ્મનુટે મેલુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 134 ||

આપદગલ વેળ અરસિ બંધુવુ જૂડુ
ભયમુ વેળ જૂડુ બંટુતનમુ
પેદવેળ જૂડુ પેંડ્લામુ ગુણમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 135 ||

ઉપ્પુ કપ્પુરંબુ ઓક્ક પોલિકનુંડુ
ચૂડ ચૂડ રુચુલ જાડ વેરુ
પુરુષુલંદુ પુણ્ય પુરુષુલુ વેરય
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 136 ||

આત્મ શુદ્દિ લેનિ યાચારમદિયેલ
ભાંડશુદ્દિ લેનિ પાક મેલ
ચિત્તશુદ્દિલેનિ શિવપૂજલેલરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 137 ||

યિનુમુ વિરગનેનિ યિનુમૂરુ મુમ્મારુ
કાચિયેતકવચ્ચુ ગ્રમમુ ગાનુ
મનસુ વિરિગેનેનિ મરિ ચેર્ચરાદયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 138 ||

કુંડ કુંભમન્ન કોંડ પર્વતમન્ન
નુપ્પુ લવણમન્ન નોકટિ કાદે
ભાષ લિટ્ટે વેરુ પરતત્વમોકટે
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 139 ||

અનગ નનગ રાગ મતિશ યિલ્લુચુનુંડુ
દિનગ દિનગ વેમુ તિય્યનુંડુ
સાધનમુન પનુલુ સમકૂરુ ધરલોન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 140 ||

ચેપ્પુલોનિ રાયિ ચેવિલોનિ જોરીગ
કંટિલોનિ નલુસુ કાલિ મુલ્લુ
ઇંટિલોનિ પોરુ નિંતિંત ગાદયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 141 ||

તપ્પુ લેન્નુવારુ તંડોપ તંડંબુ
લુર્વિ જનુલકેલ્લ નુંડુ તપ્પુ
તપ્પુ લેન્નુવારુ તમ તપ્પુલેરુગરુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 142 ||

મિરપ ગિંજ ચૂડ મીદ નલ્લગનુંડુ
કોરિકિ જૂડલોન જુરુકુમનુનુ
સજ્જનુ લગુ વારિ સાર મિટ્લુંડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 143 ||

મેડિપંડુ ચૂડ મેલિમૈ યુંડુનુ
પોટ્ટવિચ્ચિ ચૂડ પુરુગુલુંડુ
પિરિકિવાનિ મદિનિ બિંકમીલાગુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 144 ||

વેરુ પુરુગુ ચેરિ વૃક્ષંબુ જેરુચુનુ
ચીડપુરુગુ ચેરિ ચેટ્ટુ જેરચુ
કુત્સિતુંડુ ચેરિ ગુણવંતુ જેરચુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 145 ||

વેષભાષ લેરિગિ કાષયવસ્ત્રમુલ
ગટ્ટગાને મુક્તિ ગલુગબોદુ
તલલુ બોડુલૃન તલપુલૂ બોડૂલા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! || 146 ||

What Next?

Related Articles

7 Responses to "Vemana Satakam in Gujarati"

 1. Arudra says:

  Can you provide Vemana Satakam mp3 download

 2. Shankar says:

  Do yo have PDF of Vemana Satakam meaning in Gujarati

 3. Pooja says:

  How many times i need to write Vemana Satakam…?

 4. Chaitra says:

  Vemana Satakam is vedic or tantric

 5. Harshita says:

  Can you provide Vemana Satakam mp3

 6. Khushboo says:

  I want to know the meaning of Vemana Satakam

 7. Sudhir Sharma says:

  Where can i get more hindu mantras

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.