Hinduism News:

Kanakadhara Stotram

Vande vandaru mandara mindirananda kandalam | Amandananda sandoha bandhuram sindhura nanam ||1|| Angam hareh pulaka bhusana masrayanti Bhrungow ganeva mukula bharanam tamalam Angikruta khila vibhuti rapangaleela Mangalyada stu mama mangala devatayah [...]

Gajalakshmi Stotram

Jaya jaya durgati nasini kamini sarvaphalaprada shastramaye Radhagajaturaga padati samavruta parijanamandita lokanute Hari harabrahma supujita sevita tapanivarini padayute Jayajaya he madhusudhana kamini gajalakshmi paripalayamam

Santanalakshmi Stotram

Aie khagavahini mohini chakrini ragavivardhini gyanamaye gunaganavaridhi lokahitishini saptaswarayuta gananute sakala suraasura devamuniswara manavavandita padayute Jayajaya he madhusudhana kamini santanalakshmi paripalayamam

Vijayalakshmi Stotram

Jaya kamalasani sadgati dayini gyanavikasini ragamaye Anudinamarchita kumkuma dhusara bhushitavasita vadyanute Kanakadharastuti vibhava vandita shankara desika manyapade Jayajaya he madhusudhana kamini vijayalakshmi paripalayamam

Vidyalakshmi Stotram

Pranata sureswari bharati bhargavi sokavinashini ratnamaye Manimaya bhushita karna vibhushana santisamavruta hasyamukhe Navanidhi dayini kalimala harini kamyaphalapradahastayute Jayajaya he madhusudhana kamini vidyalakshmi paripalayamam

Dhanalakshmi Stotram

Dhimidhimi dhimdhimi dhimdhimi dhimdhimi dundhubhi nada supoornamaye Gumaghama Gumghuma Ghumghuma Ghumghuma shankhaninada suvadyanute Veda puranetihasa supujita vaidika marga pradarshayute Jayajaya he madhusudhana kamini dhanalakshmi paripalayamam [...]

Dhairyalakshmi Stotram

Jayavaravarshini vishnavi bhargavi mantraswarupini mantramaye Sunaganapujita sheeghraphalaprada gyanavikasini shastranute Bhavabhayaharini papavimochani sadhujanashrita padayute Jayajaya he madhusudhana kamini dhairyalakshmi paripalayamam

Dhanyalakshmi Stotram

Aiekalikalmashanashini kamini vaidikarupini vedamaye Ksheerasamudbhava mangala rupini mantranivasini mantranute Mangalaladayini ambujajavasini devaganashrita padayute Jayajaya he madhusudhana kamini dhanyalakshmi paripalayamam

Adilakshmi stotram

Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute Jayajaya he madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam

Mahishhaasuramardini stotram lyrics in Kannada(ಮಹಿಷ್ಹಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

Mahishhaasuramardini stotram lyrics in Kannada….. Mahishhaasuramardini stotram is an prayer dedicated to Goddess Aigiri Nandini, one of the aspects of Goddess Shakti. Mahishhaasuramardini stotram begins with “ಆಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ [...]