Hinduism News:

Sri Srinivasa Gadyam in Kannada

ಶ್ರೀಮದಖಿಲಮಹೀಮಂಡಲಮಂಡನಧರಣೀಧರ ಮಂಡಲಾಖಂಡಲಸ್ಯ, ನಿಖಿಲಸುರಾಸುರವಂದಿತ ವರಾಹಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭೂಷಣಸ್ಯ, ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಸಿಂಹಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ ನಾರಾಯಣಾಚಲಾಂಜನಾಚಲಾದಿ ಶಿಖರಿಮಾಲಾಕುಲಸ್ಯ, ನಾಥಮುಖ ಬೋಧನಿಧಿವೀಥಿಗುಣಸಾಭರಣ ಸತ್ತ್ವನಿಧಿ ತತ್ತ್ವನಿಧಿ ಭಕ್ತಿಗುಣಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣ ಗುಣವಶಂವದ ಪರಮಪುರುಷಕೃಪಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದತುಂಗಶೃಂಗ ಗಲದ್ಗಗನಗಂಗಾಸಮಾಲಿಂಗಿತಸ್ಯ, ಸೀಮಾತಿಗ ಗುಣ ರಾಮಾನುಜಮುನಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಬಹು ಭೂಮಾಶ್ರಯ ಸುರಧಾಮಾಲಯ ವನರಾಮಾಯತ ವನಸೀಮಾಪರಿವೃತ ವಿಶಂಕಟತಟ ನಿರಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತ ಭಕ್ತಿರಸ ನಿರ್ಘರಾನಂತಾರ್ಯಾಹಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ರವಣಧಾರಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದ ಸಲಿಲಭರಭರಿತ ಮಹಾತಟಾಕ ಮಂಡಿತಸ್ಯ, ಕಲಿಕರ್ದಮ ಮಲಮರ್ದನ ಕಲಿತೋದ್ಯಮ ವಿಲಸದ್ಯಮ ನಿಯಮಾದಿಮ ಮುನಿಗಣನಿಷೇವ್ಯಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭವನ್ನಿಜಸಲಿಲ ಸಮಜ್ಜನ ನಮಜ್ಜನ ನಿಖಿಲಪಾಪನಾಶನಾ ಪಾಪನಾಶನ ತೀರ್ಥಾಧ್ಯಾಸಿತಸ್ಯ, ಮುರಾರಿಸೇವಕ ಜರಾದಿಪೀಡಿತ ನಿರಾರ್ತಿಜೀವನ ನಿರಾಶ ಭೂಸುರ ವರಾತಿಸುಂದರ ಸುರಾಂಗನಾರತಿ ಕರಾಂಗಸೌಷ್ಠವ ಕುಮಾರತಾಕೃತಿ ಕುಮಾರತಾರಕ ಸಮಾಪನೋದಯ ದನೂನಪಾತಕ ಮಹಾಪದಾಮಯ ವಿಹಾಪನೋದಿತ ಸಕಲಭುವನ ವಿದಿತ ಕುಮಾರಧಾರಾಭಿಧಾನ ತೀರ್ಥಾಧಿಷ್ಠಿತಸ್ಯ, ಧರಣಿತಲ ಗತಸಕಲ ಹತಕಲಿಲ ಶುಭಸಲಿಲ ಗತಬಹುಳ ವಿವಿಧಮಲ ಹತಿಚತುರ ರುಚಿರತರ ವಿಲೋಕನಮಾತ್ರ ವಿದಳಿತ ವಿವಿಧ ಮಹಾಪಾತಕ ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಸಮೇತಸ್ಯ, ಬಹುಸಂಕಟ ನರಕಾವಟ ಪತದುತ್ಕಟ ಕಲಿಕಂಕಟ ಕಲುಷೋದ್ಭಟ ಜನಪಾತಕ ವಿನಿಪಾತಕ ರುಚಿನಾಟಕ ಕರಹಾಟಕ ಕಲಶಾಹೃತ ಕಮಲಾರತ ಶುಭಮಂಜನ ಜಲಸಜ್ಜನ ಭರಭರಿತ ನಿಜದುರಿತ ಹತಿನಿರತ ಜನಸತತ ನಿರಸ್ತನಿರರ್ಗಳ ಪೇಪೀಯಮಾನ ಸಲಿಲ ಸಂಭೃತ ವಿಶಂಕಟ ಕಟಾಹತೀರ್ಥ ವಿಭೂಷಿತಸ್ಯ, ಏವಮಾದಿಮ ಭೂರಿಮಂಜಿಮ ಸರ್ವಪಾತಕ ಗರ್ವಹಾಪಕ ಸಿಂಧುಡಂಬರ ಹಾರಿಶಂಬರ ವಿವಿಧವಿಪುಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿವಹ ನಿವಾಸಸ್ಯ, ಶ್ರೀಮತೋ ವೇಂಕಟಾಚಲಸ್ಯ ಶಿಖರಶೇಖರಮಹಾಕಲ್ಪಶಾಖೀ, ಖರ್ವೀಭವದತಿ ಗರ್ವೀಕೃತ ಗುರುಮೇರ್ವೀಶಗಿರಿ ಮುಖೋರ್ವೀಧರ ಕುಲದರ್ವೀಕರ ದಯಿತೋರ್ವೀಧರ ಶಿಖರೋರ್ವೀ ಸತತ ಸದೂರ್ವೀಕೃತಿ ಚರಣಘನ ಗರ್ವಚರ್ವಣನಿಪುಣ ತನುಕಿರಣಮಸೃಣಿತ ಗಿರಿಶಿಖರ ಶೇಖರತರುನಿಕರ ತಿಮಿರಃ, ವಾಣೀಪತಿಶರ್ವಾಣೀ ದಯಿತೇಂದ್ರಾಣಿಶ್ವರ ಮುಖ ನಾಣೀಯೋರಸವೇಣೀ ನಿಭಶುಭವಾಣೀ ನುತಮಹಿಮಾಣೀ ಯ ಸ್ತನ ಕೋಣೀ ಭವದಖಿಲ ಭುವನಭವನೋದರಃ, ವೈಮಾನಿಕಗುರು ಭೂಮಾಧಿಕ ಗುಣ ರಾಮಾನುಜ ಕೃತಧಾಮಾಕರ ಕರಧಾಮಾರಿ ದರಲಲಾಮಾಚ್ಛಕನಕ ದಾಮಾಯಿತ ನಿಜರಾಮಾಲಯ ನವಕಿಸಲಯಮಯ ತೋರಣಮಾಲಾಯಿತ ವನಮಾಲಾಧರಃ, ಕಾಲಾಂಬುದ ಮಾಲಾನಿಭ ನೀಲಾಲಕ ಜಾಲಾವೃತ ಬಾಲಾಬ್ಜ ಸಲೀಲಾಮಲ ಫಾಲಾಂಕಸಮೂಲಾಮೃತ ಧಾರಾದ್ವಯಾವಧೀರಣ ಧೀರಲಲಿತತರ ವಿಶದತರ ಘನ ಘನಸಾರ ಮಯೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ರೇಖಾದ್ವಯರುಚಿರಃ, ಸುವಿಕಸ್ವರ ದಳಭಾಸ್ವರ ಕಮಲೋದರ ಗತಮೇದುರ ನವಕೇಸರ ತತಿಭಾಸುರ ಪರಿಪಿಂಜರ ಕನಕಾಂಬರ ಕಲಿತಾದರ ಲಲಿತೋದರ ತದಾಲಂಬ ಜಂಭರಿಪು ಮಣಿಸ್ತಂಭ ಗಂಭೀರಿಮದಂಭಸ್ತಂಭ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣ ಪೀವರೋರುಯುಗಳ ತದಾಲಂಬ ಪೃಥುಲ ಕದಲೀ ಮುಕುಲ ಮದಹರಣಜಂಘಾಲ ಜಂಘಾಯುಗಳಃ, ನವ್ಯದಲ ಭವ್ಯಮಲ ಪೀತಮಲ ಶೋಣಿಮಲಸನ್ಮೃದುಲ ಸತ್ಕಿಸಲಯಾಶ್ರುಜಲಕಾರಿ ಬಲ ಶೋಣತಲ ಪದಕಮಲ ನಿಜಾಶ್ರಯ ಬಲಬಂದೀಕೃತ ಶರದಿಂದುಮಂಡಲೀ ವಿಭ್ರಮದಾದಭ್ರ ಶುಭ್ರ ಪುನರ್ಭವಾಧಿಷ್ಠಿತಾಂಗುಳೀಗಾಢ ನಿಪೀಡಿತ ಪದ್ಮಾವನಃ, ಜಾನುತಲಾವಧಿ ಲಂಬ ವಿಡಂಬಿತ ವಾರಣ ಶುಂಡಾದಂಡ ವಿಜೃಂಭಿತ ನೀಲಮಣಿಮಯ ಕಲ್ಪಕಶಾಖಾ ವಿಭ್ರಮದಾಯಿ ಮೃಣಾಳಲತಾಯಿತ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲತರ ಕನಕವಲಯ ವೇಲ್ಲಿತೈಕತರ ಬಾಹುದಂಡಯುಗಳಃ, ಯುಗಪದುದಿತ ಕೋಟಿ ಖರಕರ ಹಿಮಕರ ಮಂಡಲ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸಮುತ್ತುಂಗಿತ ಶೃಂಗಾಪರ ಬಾಹುಯುಗಳಃ, ಅಭಿನವಶಾಣ ಸಮುತ್ತೇಜಿತ ಮಹಾಮಹಾ ನೀಲಖಂಡ ಮದಖಂಡನ ನಿಪುಣ ನವೀನ ಪರಿತಪ್ತ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಕವಚಿತ ಮಹನೀಯ ಪೃಥುಲ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಪರಂಪರಾ ಗುಂಭಿತ ನಾಭಿಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತ ಲಂಬಮಾನ ಪ್ರಾಲಂಬದೀಪ್ತಿ ಸಮಾಲಂಬಿತ ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಃ, ಗಂಗಾಝರ ತುಂಗಾಕೃತಿ ಭಂಗಾವಳಿ ಭಂಗಾವಹ ಸೌಧಾವಳಿ ಬಾಧಾವಹ ಧಾರಾನಿಭ ಹಾರಾವಳಿ ದೂರಾಹತ ಗೇಹಾಂತರ ಮೋಹಾವಹ ಮಹಿಮ ಮಸೃಣಿತ ಮಹಾತಿಮಿರಃ, ಪಿಂಗಾಕೃತಿ ಭೃಂಗಾರ ನಿಭಾಂಗಾರ ದಳಾಂಗಾಮಲ ನಿಷ್ಕಾಸಿತ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಘ ನಿಷ್ಕಾವಳಿ ದೀಪಪ್ರಭ ನೀಪಚ್ಛವಿ ತಾಪಪ್ರದ ಕನಕಮಾಲಿಕಾ ಪಿಶಂಗಿತ ಸರ್ವಾಂಗಃ, ನವದಳಿತ ದಳವಲಿತ ಮೃದುಲಲಿತ ಕಮಲತತಿ ಮದವಿಹತಿ ಚತುರತರ ಪೃಥುಲತರ ಸರಸತರ ಕನಕಸರಮಯ ರುಚಿರಕಂಠಿಕಾ ಕಮನೀಯಕಂಠಃ, ವಾತಾಶನಾಧಿಪತಿ ಶಯನ ಕಮನ ಪರಿಚರಣ ರತಿಸಮೇತಾಖಿಲ ಫಣಧರತತಿ ಮತಿಕರವರ ಕನಕಮಯ ನಾಗಾಭರಣ ಪರಿವೀತಾಖಿಲಾಂಗಾ ವಗಮಿತ ಶಯನ ಭೂತಾಹಿರಾಜ ಜಾತಾತಿಶಯಃ, ರವಿಕೋಟೀ ಪರಿಪಾಟೀ ಧರಕೋಟೀ ರವರಾಟೀ ಕಿತವೀಟೀ ರಸಧಾಟೀ ಧರಮಣಿಗಣಕಿರಣ ವಿಸರಣ ಸತತವಿಧುತ ತಿಮಿರಮೋಹ ಗಾರ್ಭಗೇಹಃ, ಅಪರಿಮಿತ ವಿವಿಧಭುವನ ಭರಿತಾಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ಪಿಚಂಡಿಲಃ, ಆರ್ಯಧುರ್ಯಾನಂತಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಖನಿತ್ರಪಾತ ಪಾತ್ರೀಕೃತ ನಿಜಚುಬುಕ ಗತವ್ರಣಕಿಣ ವಿಭೂಷಣ ವಹನಸೂಚಿತ ಶ್ರಿತಜನ ವತ್ಸಲತಾತಿಶಯಃ, ಮಡ್ಡುಡಿಂಡಿಮ ಢಮರು ಜರ್ಘರ ಕಾಹಳೀ ಪಟಹಾವಳೀ ಮೃದುಮದ್ದಲಾದಿ ಮೃದಂಗ ದುಂದುಭಿ ಢಕ್ಕಿಕಾಮುಖ ಹೃದ್ಯ ವಾದ್ಯಕ ಮಧುರಮಂಗಳ ನಾದಮೇದುರ ನಾಟಾರಭಿ ಭೂಪಾಳ ಬಿಲಹರಿ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಅಸಾವೇರೀ ಸಾವೇರೀ ಶುದ್ಧಸಾವೇರೀ ದೇವಗಾಂಧಾರೀ ಧನ್ಯಾಸೀ ಬೇಗಡ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಕಾಪೀ ತೋಡಿ ನಾಟಕುರುಂಜೀ ಶ್ರೀರಾಗ ಸಹನ ಅಠಾಣ ಸಾರಂಗೀ ದರ್ಬಾರು ಪಂತುವರಾಳೀ ವರಾಳೀ ಕಳ್ಯಾಣೀ ಭೂರಿಕಳ್ಯಾಣೀ ಯಮುನಾಕಳ್ಯಾಣೀ ಹುಶೇನೀ ಜಂಝೋಠೀ ಕೌಮಾರೀ ಕನ್ನಡ ಖರಹರಪ್ರಿಯಾ ಕಲಹಂಸ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯಾ ಮುಖಾರೀ ತೋಡೀ ಪುನ್ನಾಗವರಾಳೀ ಕಾಂಭೋಜೀ ಭೈರವೀ ಯದುಕುಲಕಾಂಭೋಜೀ ಆನಂದಭೈರವೀ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮೋಹನ ರೇಗುಪ್ತೀ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ ನೀಲಾಂಬರೀ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಮೇಘಗರ್ಜನೀ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಶೋಕವರಾಳೀ ಮಧ್ಯಮಾವತೀ ಜೇಂಜುರುಟೀ ಸುರಟೀ ದ್ವಿಜಾವಂತೀ ಮಲಯಾಂಬರೀ ಕಾಪೀಪರಶು ಧನಾಸಿರೀ ದೇಶಿಕತೋಡೀ ಆಹಿರೀ ವಸಂತಗೌಳೀ ಸಂತು ಕೇದಾರಗೌಳ ಕನಕಾಂಗೀ ರತ್ನಾಂಗೀ ಗಾನಮೂರ್ತೀ ವನಸ್ಪತೀ ವಾಚಸ್ಪತೀ ದಾನವತೀ ಮಾನರೂಪೀ ಸೇನಾಪತೀ ಹನುಮತ್ತೋಡೀ ಧೇನುಕಾ ನಾಟಕಪ್ರಿಯಾ ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯಾ ರೂಪವತೀ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯಾ ವಕುಳಾಭರಣ ಚಕ್ರವಾಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಾಟಕಾಂಬರೀ ಝಂಕಾರಧ್ವನೀ ನಟಭೈರವೀ ಕೀರವಾಣೀ ಹರಿಕಾಂಭೋದೀ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ನಾಗಾನಂದಿನೀ ಯಾಗಪ್ರಿಯಾದಿ ವಿಸೃಮರ ಸರಸ ಗಾನರುಚಿರ ಸಂತತ ಸಂತನ್ಯಮಾನ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಸಂವತ್ಸರೋತ್ಸವಾದಿ ವಿವಿಧೋತ್ಸವ ಕೃತಾನಂದಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದನಿಲಯ ವಿಮಾನವಾಸಃ, ಸತತ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪದಪದ್ಮರೇಣು ಸಂಚಿತವಕ್ಷಸ್ತಲ ಪಟವಾಸಃ, ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವಿಜಯತಾಂ. ಶ್ರೀ‌ಅಲರ್ಮೇಲ್ಮಂಗಾ ನಾಯಿಕಾಸಮೇತಃ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭೂತ್ವಾ, ಪವನ ಪಾಟಲೀ ಪಾಲಾಶ ಬಿಲ್ವ ಪುನ್ನಾಗ ಚೂತ ಕದಳೀ ಚಂದನ ಚಂಪಕ ಮಂಜುಳ ಮಂದಾರ ಹಿಂಜುಲಾದಿ ತಿಲಕ ಮಾತುಲುಂಗ ನಾರಿಕೇಳ ಕ್ರೌಂಚಾಶೋಕ ಮಾಧೂಕಾಮಲಕ ಹಿಂದುಕ ನಾಗಕೇತಕ ಪೂರ್ಣಕುಂದ ಪೂರ್ಣಗಂಧ ರಸ ಕಂದ ವನ ವಂಜುಳ ಖರ್ಜೂರ ಸಾಲ ಕೋವಿದಾರ ಹಿಂತಾಲ ಪನಸ ವಿಕಟ ವೈಕಸವರುಣ ತರುಘಮರಣ ವಿಚುಳಂಕಾಶ್ವತ್ಥ ಯಕ್ಷ ವಸುಧ ವರ್ಮಾಧ ಮಂತ್ರಿಣೀ ತಿಂತ್ರಿಣೀ ಬೋಧ ನ್ಯಗ್ರೋಧ ಘಟವಟಲ ಜಂಬೂಮತಲ್ಲೀ ವೀರತಚುಲ್ಲೀ ವಸತಿ ವಾಸತೀ ಜೀವನೀ ಪೋಷಣೀ ಪ್ರಮುಖ ನಿಖಿಲ ಸಂದೋಹ ತಮಾಲ ಮಾಲಾ ಮಹಿತ ವಿರಾಜಮಾನ ಚಷಕ ಮಯೂರ ಹಂಸ ಭಾರದ್ವಾಜ ಕೋಕಿಲ ಚಕ್ರವಾಕ ಕಪೋತ ಗರುಡ ನಾರಾಯಣ ನಾನಾವಿಧ ಪಕ್ಷಿಜಾತಿ ಸಮೂಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನಾನಾಜಾತ್ಯುದ್ಭವ ದೇವತಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಪದ್ಮರಾಗೇಂದ್ರ ನೀಲ ಪ್ರವಾಳಮೌಕ್ತಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಹೇಮ ರತ್ನಖಚಿತ ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿ ಸೇನಾ ಸಮೂಹ ಭೇರೀ ಮದ್ದಳ ಮುರವಕ ಝಲ್ಲರೀ ಶಂಖ ಕಾಹಳ ನೃತ್ಯಗೀತ ತಾಳವಾದ್ಯ ಕುಂಭವಾದ್ಯ ಪಂಚಮುಖವಾದ್ಯ ಅಹಮೀಮಾರ್ಗನ್ನಟೀವಾದ್ಯ ಕಿಟಿಕುಂತಲವಾದ್ಯ ಸುರಟೀಚೌಂಡೋವಾದ್ಯ ತಿಮಿಲಕವಿತಾಳವಾದ್ಯ ತಕ್ಕರಾಗ್ರವಾದ್ಯ ಘಂಟಾತಾಡನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಳ ಸಮತಾಳ ಕೊಟ್ಟರೀತಾಳ ಢಕ್ಕರೀತಾಳ ಎಕ್ಕಾಳ ಧಾರಾವಾದ್ಯ ಪಟಹಕಾಂಸ್ಯವಾದ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯಾಲಂಕಾರ ಕಿನ್ನೆರ ಕಿಂಪುರುಷ ರುದ್ರವೀಣಾ ಮುಖವೀಣಾ ವಾಯುವೀಣಾ ತುಂಬುರುವೀಣಾ ಗಾಂಧರ್ವವೀಣಾ ನಾರದವೀಣಾ ಸ್ವರಮಂಡಲ ರಾವಣಹಸ್ತವೀಣಾಸ್ತಕ್ರಿಯಾಲಂಕ್ರಿಯಾಲಂಕೃತಾನೇಕವಿಧವಾದ್ಯ ವಾಪೀಕೂಪತಟಾಕಾದಿ ಗಂಗಾಯಮುನಾ ರೇವಾವರುಣಾ
ಶೋಣನದೀಶೋಭನದೀ ಸುವರ್ಣಮುಖೀ ವೇಗವತೀ ವೇತ್ರವತೀ ಕ್ಷೀರನದೀ ಬಾಹುನದೀ ಗರುಡನದೀ ಕಾವೇರೀ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಃ ಮಹಾಪುಣ್ಯನದ್ಯಃ ಸಜಲತೀರ್ಥೈಃ ಸಹೋಭಯಕೂಲಂಗತ ಸದಾಪ್ರವಾಹ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಘೋಷ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಸಮಾನ ನಿತ್ಯಕಳ್ಯಾಣ ಪರಂಪರೋತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಭೂಯಾದಿತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋಜ಼್ನುಗೃಹ್ಣಂತು, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ರಾಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕೋಜ಼್ಸ್ತು, ದೇಶೋಯಂ ನಿರುಪದ್ರವೋಜ಼್ಸ್ತು, ಸರ್ವೇ ಸಾಧುಜನಾಸ್ಸುಖಿನೋ ವಿಲಸಂತು, ಸಮಸ್ತಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಸಂತು, ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ಸಕಲಕಳ್ಯಾಣ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ||

ಹರಿಃ ಓಂ ||

What Next?

Related Articles

8 Responses to "Sri Srinivasa Gadyam in Kannada"

 1. Mantra says:

  How many times i need to write Sri Srinivasa Gadyam…?

 2. Chaitra says:

  Can we write Sri Srinivasa Gadyam as rama koti (Nama Japam)?

 3. Kimaya Sharma says:

  Where can i get more hindu mantras

 4. Srikanth Bellamkonda says:

  Can you provide Sri Srinivasa Gadyam meaning in Kannada

 5. Khyati says:

  Do yo have PDF of Sri Srinivasa Gadyam meaning in Kannada

 6. Vamshi says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Sri Srinivasa Gadyam Taken

 7. Karthik says:

  Sri Srinivasa Gadyam is vedic or tantric

 8. Harish says:

  Please provide Sri Srinivasa Gadyam pdf for download

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.