Hinduism News:

Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali in Oriya

ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ କମଲନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଶୋଦାଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରିୟେ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାତ୍ତ ଚକ୍ରାସିଗଦା ନମଃ
ଓଂ ସଂଖାଂବୁଜା ୟୁଦାୟୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାକୀନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦଗୋପ ପ୍ରିୟାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟମୁନାଵେଗା ସଂହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ବଲଭଦ୍ର ପ୍ରିୟନୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୂତନାଜୀଵିତ ହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶକଟାସୁର ଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦଵ୍ରଜ ଜନାନଂଦିନେ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵନୀତ ଵିଲିପ୍ତାଂଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵନୀତ ନଟନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଚୁକୁଂଦ ପ୍ରସାଦକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ରେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଭଂଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାକୃତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁକଵାଗ ମୃତାବ୍ଦୀଂଦଵେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନାଂ ପତୟେ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ଵତ୍ସଵାଟି ଚରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେନୁକାସୁରଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୃଣୀ କୃତ ତୃଣା ଵର୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟମଳାର୍ଜୁନ ଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉତ୍ତଲୋତ୍ତାଲ ଭେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ତମାଲ ଶ୍ୟାମଲାକୃତିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ କୋଟିସୂର୍ୟ ସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଇଲାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଦୂଦ୍ଵହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପୀତଵାସନେ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତପହାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵର୍ଧନାଚ ଲୋଦ୍ଦର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵପାଲକାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମଜନକାୟ ନମଃ
ଓଂ କଂଜଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵାରକାନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ବୃଂଦାଵନାଂତ ସଂଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ତୁଲସୀଦାମ ଭୂଷନାୟ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ଶମଂତକ ମଣେର୍ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ନରନାରୟଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ କୁଜ୍ଜ କୃଷ୍ଣାଂବରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରମପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଷ୍ଟିକାସୁର ଚାଣୂର ନମଃ
ଓଂ ମଲ୍ଲୟୁଦ୍ଦ ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାରଵୈରିଣେ ନମଃ
ଓଂ କଂସାରୟେ ନମଃ
ଓଂ ମୁରାରୟେ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ନାରାକାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାଵ୍ୟସନ କର୍ଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଶୁପାଲଶିଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ୟୋଧନକୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦୁରାକ୍ରୂର ଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟ ସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଭାମାରତାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଣୁନାଦ ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭାସୁର ଵିଦ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ବାଣାସୁର କରାଂତକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ୟୁଧିଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଟାତ୍ରେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ବର୍ହିବର୍ହାଵତଂସକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଧସାରଧିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୀତାମୃତ ମହୋଧଦିୟେ ନମଃ
ଓଂ କାଳୀୟ ଫଣିମାଣିକ୍ୟ ରଂଜିତ
ଶ୍ରୀ ପଦାଂବୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ନଭୋକ୍ର୍ତେ ନମଃ
ଓଂ ଦାନଵେଂଦ୍ର ଵିନାଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ପନ୍ନଗାଶନ ଵାହନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଲକ୍ରୀଡା ସମାସକ୍ତ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପୀଵସ୍ତ୍ରାପହାରାକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୀର୍ଧକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୟାନିଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଧାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ରୁପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ || 108 ||

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali in Oriya"

 1. Harshita says:

  Please provide Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali pdf for download

 2. Anuradha M. says:

  I was searching for “Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali” and found in your site and happy to see that you have good collections of hindu mantras. I appriciate your efforts to promote hindism.

 3. Rohini says:

  Thank you for giving Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali in Oriya

 4. Kapil Mishra says:

  How many times i have to chant Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali in a day to get maximum beneficial results

 5. Grishma Sinduri says:

  Please update more stotra in Oriya

 6. Khyati says:

  Which day is good for “Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali” chanting

 7. Shankar says:

  When i have to recite Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali

 8. Aslesha says:

  Can you provide Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali meaning in Oriya

 9. Ramesh Chitturi says:

  What is the best time and day to recite Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali

 10. Srikanth Bellamkonda says:

  Please tell me the source Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.