Hinduism News:

Shree Vindhyeshwari Stotram

Goddess Durga Stuti :

निशुम्भ-शुम्भ-मर्दिनी प्रचण्ड-मुण्ड-खण्डनीम् ।
बने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 1 ।।

त्रिशूल मुण्डधारिणीं धराविघात- हारिणीम् ।
गृहे-गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 2 ।।

दरिद्र-दु:ख-हारिणीं सतां विभूतिकारिणीम् ।
वियोग-शोक-हारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 3 ।।

लसत्सुलोललोचनं लतासदेवरप्रदम् ।
कपाल-शूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 4 ।।

करे मुद्रा गदाधरो शिवां शिवप्रदायिनीम् ।
वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 5 ।।

ऋषीन्द्रजामिनिप्रदं त्रिधास्यरूपधारिणीम् ।
जले स्थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 6 ।।

विशिष्ट-सृष्टि-कारिणीं विशाल – रूपधारिणीम् ।
महोदरे विलाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 7 ।।

पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनीम् ।
विशुद्ध-बुद्धि-कारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।। 8 ।।

What Next?

Recent Articles

One Response to "Shree Vindhyeshwari Stotram"

  1. Chandra Sekhar says:

    shri vindhyeshwari stotram

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.