Hinduism News:

Shiva Shadakshari Stotram in Kannada

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

||ಓಂ ನಂ||
ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ |
ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 2 ||

||ಓಂ ಮಂ||
ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಙ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 3 ||

||ಓಂ ಶಿಂ||
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 4 ||

||ಓಂ ವಾಂ||
ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 5 ||

||ಓಂ ಯಂ||
ಯಕಾರೇ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಯಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ |
ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 6 ||

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಕುತಃ ||

ಶಿವಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಾ
ಭವಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ |
ಹರಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ವಾ
ಭುಜಮನಶ್ಶಿವಮೇವ ನಿರಂತರಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಪೂಜ್ಯಕೃತ ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

What Next?

Related Articles

16 Responses to "Shiva Shadakshari Stotram in Kannada"

 1. Arudra says:

  Can you provide where i can listen Shiva Shadakshari Stotram online

 2. Gul says:

  Can we chant Shiva Shadakshari Stotram during night time!!!

 3. Hasita says:

  Can you provide Shiva Shadakshari Stotram mp3

 4. Revathi Reddy says:

  When i have to recite Shiva Shadakshari Stotram

 5. Karthik says:

  Can widow also chant Shiva Shadakshari Stotram

 6. Shankar says:

  I want to know the meaning of Shiva Shadakshari Stotram

 7. Bharani says:

  Shiva Shadakshari Stotram is vedic or tantric

 8. Gopi says:

  How many times i need to write Shiva Shadakshari Stotram…?

 9. Khushboo says:

  Thank you for giving Shiva Shadakshari Stotram in Kannada

 10. Khyati says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Shiva Shadakshari Stotram Taken

 11. Aniket Fegade says:

  shadakshari mantra in kannada

 12. Harshitha Tadala says:

  shiva shadakshari mantra lyrics and meaning

 13. Smita Rao says:

  shadkshira mantra in kannada

 14. Cine Fan says:

  shadakshari meaning in Kannada

 15. Dinesh Babu says:

  shadakshari kannada meaning

 16. Anonymous says:

  shiva shadakshari mantra in kannada

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.