Hinduism News:

Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati in Madhyahna Aarati in Gujarati

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ કી જૈ.

ઘે‌ઉનિ પંચાકરતી કરૂબાબાન્સી આરતી
સાયીસી આરતી કરૂબાબાન્સી આરતી
ઉઠા ઉઠા હો બાન ધવ ઓવાળુ હરમાધવ
સાયીરામાધવ ઓવાળુ હરમાધવ
કરૂનિયાસ્ધિરમન પાહુગંભીરહેધ્યાના
સાયીચે હેધ્યાના પાહુગંભીર હેધ્યાના
ક્રુષ્ણ નાધા દત્તસાયિ જડોચિત્તતુઝે પાયી
ચિત્ત(દત્ત) બાબાસાયી જડોચિત્તતુઝે પાયી
આરતિ સાયિબાબા સૌખ્યાદાતારજીવા
ચરણારજતાલિ ધ્યાવાદાસાવિસાવ
ભક્તાંવિસાવ આરતિસાયિબાબા
જાળુનિય આનંગસ્વસ્વરૂપિરહેદંગ
મુમુક્ષ જનદાવિ નિજડોળા શ્રીરંગ
ડોળા શ્રીરંગ આરતિસાયિબાબા
જયમનીજૈસાભાવ તયતૈસા‌અનુભાવ
દાવિસિદયાઘના ઐસીતુઝીહિમાવ
તુઝીહિમાવ આરતિસાયિબાબા
તુમચેનામદ્યાતા હરે સંસ્ક્રુતિ વ્યાધા
અગાધતવકરણીમાર્ગદાવિસિ અનાધા
દાવિસિ અનાધા આરતિસાયિબાબા
કલિયુગિ અવતાર સગુણપરબ્રહ્મસચાર
અવતાર્ણઝાલાસે સ્વામિદત્તાદિગંબર
દત્તાદિગંબર આરતિ સાયિબાબા
આઠાદિવસા ગુરુવારી ભક્તકરીતિ વારી
પ્રભુપદ પહાવયા ભવભય
નિવારિભયાનિવારિ આરતિસાયિબાબા
માઝા નિજદ્રવ્ય ઠેવ તવ ચરણરજસેવા
માગણે હેચિ આતાતુહ્મ દેવાદિદેવા
દેવાદિવા આરતિસાયિબાબા
ઇચ્ચિતા દીન ચાતાક નિર્મલ તોય નિજ સૂખ
પાજવેમાધવાય સંભાળ આપુળિભાક
આપુળિભાક આરતિસાયિબાબા
સૌખ્ય દાતારજીવચરણ તજતાલી
ધ્યાવાદાસાવિસાવા ભક્તાં વિસાવા આરતિસાયિબાબા
જયદેવ જયદેવ દત્તા અવદૂત ઓસાયિ અવદૂત
જોડુનિ કરતવ ચરણીઠેવિતોમાધા જયદેવ જયદેવ
અવતરસીતૂ યેતા ધર્માન તે ગ્લાની
નાસ્તીકાનાહીતૂ લાવિસિ નિજભજની
દાવિસિનાનાલીલા અસંખ્યરૂપાની
હરિસી દેવાન ચેતૂ સંકટ દિનરજની
જયદેવજયદેવ દત્તા અવધૂતા ઓ સાયી અવધૂતા
જોડુનિ કરતવ ચરણીઠેવિતોમાધા જયદેવ જયદેવ
યવ્વનસ્વરૂપી એક્યાદર્શન ત્વાદિ ધલે
સંશય નિરસુનિયા તદ્વૈતાઘાલવિલે
ગોપિચંદા મંદાત્વાંચી ઉદ્દરિલે
જયદેવ જયદેવ દત્ત અવદૂત ઓ સાયી અવદૂત
જોડુનિ કરતવ ચરણી ઠેવિતોમાધા જયદેવ જયદેવ
ભેદતત્ત્વહિંદૂ યવના ન ચાકાહી
દાવાયાસિઝૂલાપુનરપિનરદેહી
પાહસિ પ્રેમાને ન તૂ હિંદુયવનાહિ
દાવિસિ આત્મત્વાને વ્યાપક હસાયી
જયદેવજયદેવ દત્તા અવધૂતા ઓ સાયી અવધૂતા
જોડુનિ કરતવ ચરણીઠેવિતોમાધા જયદેવ જયદેવ
દેવસાયિનાધા ત્વત્પદનત હ્વાને
પરમાયામોહિત જનમોચન ઝુણિહ્વાને
તત્ક્રુપયા સકલાન ચે સંકટનિરસાવે
દેશિલ તરિદેત્વદ્રુશ ક્રુષ્ણાનેગાને
જયદેવ જયદેવ દત્તા અવદૂતા ઓ સાયિ અવદૂત
જોડુનિ કરતવચરણિ ઠેવિતો માધા જયદેવ જયદેવ
શિરિડિ માઝે પંડરિપુરસાયિબાબારમાવર
બાબારમવર – સાયિબાબારમવર
શુદ્દભક્તિચંદ્ર ભાગા – ભાવપુંડલીકજાગા
પુંડલીક જાગા – ભાવપુંડલીકજાગા
યહોયાહો અવઘે જન – કરૂબાબાન્સીવંદન
સાયિસીવંદન – કરૂબાબાન્સીવંદન
ગણૂહ્મણે બાબાસાયી – દાવપાવમાઝે આ‌ઈ
પાવમાઝે આ‌ઈ – દાવપાવમાઝે આ‌ઈ
ઘાલીન લોટાંગણ વંદીન ચરણ
ડોલ્યાનિપાહીનરૂપતુઝે
પ્રેમે આલિંગન આનંદેપૂજિન
ભાવે ઓવાળિન હ્મણેનામા
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ
ત્વમેવબંદુશ્ચ સખાત્વમેવ
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ
ત્વમેવ સર્વં મમદેવદેવ
કાયેન વાચા મનચેંદ્રિયેર્વા
બુદ્દ્યાત્મનાવા પ્રક્રુતિ સ્વભાવાત
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ
નારાયણા યેતિ સમર્પયામી
અચ્યુતંકેશવં રામનારાયણં
ક્રુષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિં
શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં
જાનકીનાયકં રામચંદ્રં ભજે
હરેરામ હરેરામ રામરામ હરે હરે
હરેક્રુષ્ણ હરેક્રુષ્ણ ક્રુષ્ણ ક્રુષ્ણ હરે હરે||શ્રી ગુરુદેવદત્ત
હરિ: ઓં યજ્ગેન યજ્ગ મયજંત દેવાસ્તાનિધર્માણિ
પ્રધમાન્યાસન તેહનાકં મહિમાન: સચંત
યત્ર પૂર્વેસાદ્યાસ્સંતિદેવા
ઓં રાજાધિરાજાય પસહ્યસાહિને
નમોવયં વૈ શ્રવણાય કુર્મહે
સમેકામાન કામકામાય મહ્યં
કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાતુ
કુબેરાય વૈશ્રવણાયા મહારાજાયનમ:
ઓં સ્વસ્તી સામ્રાજ્યં ભોજ્યં
સ્વારાજ્યં વૈરાજ્યં પારમેષ્ટ્યંરાજ્યં
મહારાજ્ય માધિપત્યમયં સમંતપર્યા
ઈશ્યા સ્સાર્વભૌમ સ્સાર્વા યુષાન
તાદાપદાર્દાત પ્રુધિવ્યૈસમુદ્ર પર્યાંતાયા
એકરાળ્ળિતિ તદપ્યેષ શ્લોકોબિગીતો મરુત:
પરિવેષ્ટોરો મરુત્ત સ્યાવસન ગ્રુહે
આવિક્ષિતસ્યકામ પ્રેર વિશ્વેદેવાસભાસદ ઇતિ
શ્રી નારાયણવાસુદેવ સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહારાજ કિ જૈ
અનંતા તુલાતે કસેરે સ્તવાવે
અનંતાતુલાતે કસેરે નમાવે
અનંતા મુખાચા શિણે શેષ ગાતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાધ
સ્મરાવે મનીત્વત્પદા નિત્યભાવે
ઉરાવે તરીભક્તિ સાઠી સ્વભાવે
તરાવેજગા તારુની માયતાતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા
વસેજો સદા દાવયા સંતલીલા
દિસે આજ્ગ્ય લોકાપરી જોજનાલા
પરી અંતરીજ્ગ્યાન કૈવલ્ય દાતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા
ભરાલાધલા જન્મહા માનવાચા
નરાસાર્ધકા સાધનીભૂતસાચા
ધરૂસાયી પ્રેમા ગળાયા‌અહંતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાધા
ધરાવે કરીસાન અલ્પજ્ગ્યબાલા
કરાવે અહ્માધન્ય ચુંભોનિગાલા
મુખીઘાલ પ્રેમેખરાગ્રાસ અતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાધા
સુરાદીક જ્યાંચ્યા પદા વંદિતાતી
સુકાદીક જાતે સમાનત્વદેતી
પ્રયાગાદિતીર્ધે પદી નમ્રહોતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાધા
તુઝ્યા જ્યાપદા પાહતા ગોપબાલી
સદારંગલી ચિત્સ્વરૂપી મિળાલી
કરીરાસક્રીડા સવે ક્રુષ્ણનાધા
તુલામાગતો માગણે એકદ્યાવે
કરાજોડિતો દીન અત્યંત ભાવે
ભવીમોહનીરાજ હાતારિ આતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રી સાયિનાધા
ઐસા યે‌ઈબા! સાયિ દિગંબરા
અક્ષયરૂપ અવતારા | સર્વહિવ્યાપક તૂ
શ્રુતુસારા અનસૂયાત્રિકુમારા(બાબાયે) મહારાજે ઈબા
કાશીસ્નાન જપ પ્રતિદિવસી કોળાપુરભિક્ષેસી
નિર્મલનદિ તુંગા જલપ્રાસી નિદ્રામાહુરદેશી ઈસા યે યીબા
ઝેળીલોંબતસે વામકરી ત્રિશૂલ ઢમરૂધારિ
ભક્તાવરદસદા સુખકારીદેશીલ મુક્તીચારી ઈસા યે યીબા
પાયિપાદુકા જપમાલા કમંડલૂમ્રુગચાલા
ધારણકરિશીબા નાગજટામુકુટ શોભતોમાધા ઈસા યે યીબા
તત્પર તુઝ્યાયા જેધ્યાની અક્ષયત્વાંચેસદવી
લક્ષ્મીવાસકરી દિનરજની રક્ષસિસંકટ વારુનિ ઈસા યે યીબા
યાપરિધ્યાન તુઝે ગુરુરાયા દ્રુશ્ય કરીનયનાયા પૂર્ણાનંદ સુખેહીકાયા
લાવિસિહરિ ગુણગાયા ઈસા યે યીબા
સાયિ દિગંબર અક્ષય રૂપ અવતારા
સર્વહિવ્યાપક તૂ શ્રુતિસારા અનસૂયાત્રિકુમારા(બાબાયે) મહારાજે ઈબા
સદાસત્સ્વરૂપં ચિદાનંદકંદં
સ્વભક્તેચ્ચયા માનુષં દર્શયંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
ભવધ્વાંત વિધ્વંસ માર્તાંડમીડ્યં
મનોવાગતીતં મુનિર ધ્યાન ગમ્યં
જગદ્વ્યાપકં નિર્મલં નિર્ગુણંત્વાં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
ભવાંભોદિ મગ્નાર્ધિ તાનાં જનાનાં
સ્વપાદાશ્રિતાનાં સ્વભક્તિ પ્રિયાણાં
સમુદ્દારણાર્ધં કલૌ સંભવંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
સદાનિંબવ્રુક્ષાધિકં સાધયંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
સદાકલ્પવ્રુક્ષસ્ય તસ્યાધિમૂલે
ભવદ્ભાવબુદ્દ્યા સપર્યાદિસેવાં
ન્રુણાંકુર્વતાંભુક્તિ-મુક્તિ પ્રદંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
અનેકા શ્રુતા તર્ક્યલીલા વિલાસૈ:
સમા વિષ્ક્રુતેશાન ભાસ્વત્ર્પભાવં
અહંભાવહીનં પ્રસન્નાત્મભાવં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
સતાંવિશ્રમારામમેવાભિરામં
સદાસજ્જનૈ સંસ્તુતં સન્નમદ્ભિ:
જનામોદદં ભક્ત ભદ્ર પ્રદંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
અજન્માદ્યમેકં પરંબ્રહ્મ સાક્ષાત
સ્વયં સંભવં રામમેવાનતીર્ણં
ભવદ્દર્શનાત્સંપુનીત: પ્રભોહં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાધં
શ્રીસાયિશ ક્રુપાનિદે – ખિલન્રુણાં સર્વાર્ધસિદ્દિપ્રદ
યુષ્મત્પાદરજ:પ્રભાવમતુલં ધાતાપિવક્તા‌અક્ષમ:
સદ્ભક્ત્યાશ્શરણં ક્રુતાંજલિપુટ: સંપ્રાપ્તિતો – સ્મિન પ્રભો
શ્રીમત્સાયિપરેશ પાદ કમલાનાચ્ચરણ્યંમમ
સાયિરૂપ ધરરાઘોત્તમં
ભક્તકામ વિબુધ દ્રુમંપ્રભું
માયયોપહત ચિત્ત શુદ્દયે
ચિંતયામ્યહે મ્મહર્નિશં મુદા
શરત્સુધાંશુ પ્રતિમંપ્રકાશં
ક્રુપાતપપ્રતંવસાયિનાધ
ત્વદીયપાદાબ્જ સમાશ્રિતાનાં
સ્વચ્ચાયયાતાપ મપાકરોતુ
ઉપાસનાદૈવત સાયિનાધ
સ્મવૈર્મ યોપાસનિ નાસ્તુવંતં
રમેન્મનોમે તવપાદયુગ્મે
ભ્રુંગો યદાબ્જે મકરંદલુબ્ધ:
અનેકજન્માર્જિતપાપ સંક્ષયો
ભવેદ્ભવત્પાદ સરોજ દર્શનાત
ક્ષમસ્વ સર્વાનપરાધ પુંજકાન
પ્રસીદ સાયિશ સદ્ગુરોદયાનિધે
શ્રીસાયિનાધ ચરણામ્રુતપૂર્ણચિત્તા
તત્પાદ સેવનરતા સ્સત તંચ ભક્ત્યા
સંસાર જન્યદુરિતૌઘ વિનિર્ગ તાસ્તે
કૈવલ્ય ધામ પરમં સમવાપ્નુવંતિ
સ્તોત્રમે તત્પઠેદ્ભક્ત્યા યોન્નરસ્તન્મનાસદા
સદ્ગુરો: સાયિનાધસ્યક્રુપાપાત્રં ભવેદ્ભવં
કરચરણક્રુતં વાક્કાયજંકર્મજંવા
શ્રવણનયનજંવામાનસંવા – પરાધં
વિદિતમવિદિતં વાસર્વેમેતત્ક્ષમસ્વ
જયજયકરુણાદ્ભે શ્રી પ્રભોસાયિનાધ
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ કિ જૈ
રાજાધિરાજ યોગિરાજ પરબ્રહ્મ શ્રીસાયિનાધામહરાજ

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ કિ જૈ

What Next?

Related Articles

8 Responses to "Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati in Madhyahna Aarati in Gujarati"

 1. Kimaya Sharma says:

  Can you provide Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati meaning in Madhyahna Aarati

 2. Sudhir Sharma says:

  Thank you for giving Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati in Madhyahna Aarati

 3. Venu says:

  Please provide Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati pdf for download

 4. Vaishaka says:

  Which day is good for “Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati” chanting

 5. Grishma Sinduri says:

  When i have to recite Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati

 6. Gul says:

  What is the best time and day to recite Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati

 7. Hasita says:

  Can you provide where i can listen Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati online

 8. Ravi Venkata Krishna says:

  Can we recite Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati at Home

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.