Hinduism News:

Rahu Kavacham in Malayalam

ധ്യാനമ്
പ്രണമാമി സദാ രാഹും ശൂര്പാകാരം കിരീടിനമ് |
സൈംഹികേയം കരാലാസ്യം ലോകാനാമഭയപ്രദമ് || 1||

| അഥ രാഹു കവചമ് |

നീലാമ്ബരഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം ലോകവന്ദിതഃ |
ചക്ഷുഷീ പാതു മേ രാഹുഃ ശ്രോത്രേ ത്വര്ധശരിരവാന് || 2||

നാസികാം മേ ധൂമ്രവര്ണഃ ശൂലപാണിര്മുഖം മമ |
ജിഹ്വാം മേ സിംഹികാസൂനുഃ കണ്ഠം മേ കഠിനാങ്ഘ്രികഃ || 3||

ഭുജങ്ഗേശോ ഭുജൗ പാതു നീലമാല്യാമ്ബരഃ കരൗ |
പാതു വക്ഷഃസ്ഥലം മന്ത്രീ പാതു കുക്ഷിം വിധുന്തുദഃ || 4||

കടിം മേ വികടഃ പാതു ഊരൂ മേ സുരപൂജിതഃ |
സ്വര്ഭാനുര്ജാനുനീ പാതു ജങ്ഘേ മേ പാതു ജാഡ്യഹാ || 5||

ഗുല്ഫൗ ഗ്രഹപതിഃ പാതു പാദൗ മേ ഭീഷണാകൃതിഃ |
സര്വാണ്യങ്ഗാനി മേ പാതു നീലചന്ദനഭൂഷണഃ || 6||

ഫലശ്രുതിഃ
രാഹോരിദം കവചമൃദ്ധിദവസ്തുദം യോ
ഭക്ത്യാ പഠത്യനുദിനം നിയതഃ ശുചിഃ സന് |
പ്രാപ്നോതി കീര്തിമതുലാം ശ്രിയമൃദ്ധി-
മായുരാരോഗ്യമാത്മവിജയം ച ഹി തത്പ്രസാദാത് || 7||

|| ഇതി ശ്രീമഹാഭാരതേ ധൃതരാഷ്ട്രസഞ്ജയസംവാദേ ദ്രോണപര്വണി രാഹുകവചം സമ്പൂര്ണമ് ||

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Rahu Kavacham in Malayalam"

 1. Venu Chary says:

  Do you have any other Mantra in Malayalam

 2. Kavya says:

  Do yo have PDF of Rahu Kavacham meaning in Malayalam

 3. Ravi Venkata Krishna says:

  Can we chant Rahu Kavacham during night time!!!

 4. Grishma Sinduri says:

  Which day is good for “Rahu Kavacham” chanting

 5. Shankar says:

  How many times i need to write Rahu Kavacham…?

 6. Kapil Mishra says:

  When i have to recite Rahu Kavacham

 7. Ramesh Chitturi says:

  Rahu Kavacham is vedic or tantric

 8. Rohini says:

  Can we write Rahu Kavacham as rama koti (Nama Japam)?

 9. Srikanth says:

  rahu kavacha malayalam

 10. Lokesh says:

  Rahu kavacham in malayalam

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.