Hinduism News:

Patanjali Yoga Sutras in 3 (Vibhuti Pada) in Tamil

ரசன: பதஞ்ஜலி

அத விபூதிபாதஃ |

தேஶபன்தஶ்சித்தஸ்ய தாரணா ||1||

தத்ர ப்ரத்யயைகதானதா த்யானம் ||2||

ததேவார்தமாத்ரனிர்பாஸம் ஸ்வரூபஶூன்யமிவ ஸமாதிஃ ||3||

த்ரயமேகத்ர ஸம்யமஃ ||4||

தஜ்ஜயாத் ப்ரஜ்ஞாலோகஃ ||5||

தஸ்ய பூமிஷு வினியோகஃ ||6||

த்ரயமன்தரங்கம் பூர்வேப்யஃ ||7||

ததபி பஹிரங்கம் னிர்பீஜஸ்ய ||8||

வ்யுத்தானனிரோதஸம்ஸ்காரயோரபிபவப்ராதுர்பாவௌ னிரோதக்ஷணசித்தான்வயோ னிரோதபரிணாமஃ ||9||

தஸ்ய ப்ரஶான்தவாஹிதா ஸம்ஸ்காராத் ||10||

ஸர்வார்ததைகாக்ராதயோஃ க்ஷயோதயௌ சித்தஸ்ய ஸமாதிபரிணாமஃ ||11||

ததஃ புனஃ ஶான்தோதிதௌ துல்யப்ரத்யயௌ சித்தஸ்யைகாக்ரதா பரிணாமஃ ||12||

ஏதேன பூதேன்த்ரியேஷு தர்மலக்ஷணாவஸ்தாபரிணாமா வ்யாக்யாதாஃ ||13||

ஶான்தோதிதாவ்யபதேஶ்யதர்மானுபாதீ தர்மீ ||14||

க்ரமான்யத்வம் பரிணாமான்யத்வே ஹேதுஃ ||15||

பரிணாமத்ரயஸம்யமாததீதானாகதஜ்ஞானம் ||16||

ஶப்தார்தப்ரத்யயானாமிதரேதராத்யாஸாத் ஸங்கரஸ்தத்ப்ரவிபாகஸம்யமாத் ஸர்வபூதருதஜ்ஞானம் ||17||

ஸம்ஸ்காரஸாக்ஷாத்கரணாத் பூர்வஜாதிஜ்ஞானம் ||18||

ப்ரத்யயஸ்ய பரசித்தஜ்ஞானம் ||19||

ன ச தத் ஸாலம்பனம் தஸ்யாவிஷயீபூதத்வாத் ||20||

காயரூபஸம்யமாத் தத்க்ராஹ்யஶக்திஸ்தம்பே சக்ஷுஃ ப்ரகாஶாஸம்ப்ரயோகே‌உன்தர்தானம் ||21||

ஸோபக்ரமம் னிருபக்ரமம் ச கர்ம தத்ஸம்யமாதபரான்தஜ்ஞானமரிஷ்டேப்யோ வா ||22||

மைத்ர்யாதிஷு பலானி ||23||

பலேஷு ஹஸ்திபலாதீனீ ||24||

ப்ரவ்றுத்த்யாலோகன்யாஸாத் ஸூக்ஷ்மவ்யவஹிதவிப்ரக்றுஷ்டஜ்ஞானம் ||25||

புவனஜ்ஞானம் ஸூர்யே ஸம்யமாத் ||26||

சன்த்ரே தாராவ்யூஹஜ்ஞானம் ||27||

த்ருவே தத்கதிஜ்ஞானம் ||28||

னாபிசக்ரே காயவ்யூஹஜ்ஞானம் ||29||

கண்டகூபே க்ஷுத்பிபாஸானிவ்றுத்திஃ ||30||

கூர்மனாட்யாம் ஸ்தைர்யம் ||31||

மூர்தஜ்யோதிஷி ஸித்ததர்ஶனம் ||32||

ப்ராதிபாத்வா ஸர்வம் ||33||

ஹ்றுதயே சித்தஸம்வித் ||34||

ஸத்த்வபுருஷயோரத்யன்தாஸங்கீர்ணயோஃ ப்ரத்யயாவிஶேஷோ போகஃ பரார்தத்வாத் ஸ்வார்தஸம்யமாத் புருஷஜ்ஞானம் ||35||

ததஃ ப்ராதிபஶ்ராவணவேதனாதர்ஶாஸ்வாதவார்தா ஜாயன்தே ||36||

தே ஸமாதாவுபஸர்காவ்யுத்தானே ஸித்தயஃ ||37||

பன்தகாரணஶைதில்யாத் ப்ரசாரஸம்வேதனாச்ச சித்தஸ்ய பரஶரீராவேஶஃ ||38||

உதானஜயாஜ்ஜலபங்ககண்டகாதிஷ்வஸங்க உத்க்ரான்திஶ்ச ||39||

ஸமானஜயாஜ்ஜ்வலனம் ||40||

ஶ்ரோத்ராகாஶயோஃ ஸம்பன்தஸம்யமாத் திவ்யம் ஶ்ரோத்ரம் ||41||

காயாகாஶயோஃ ஸம்பன்தஸம்யமாத் லகுதூலஸமாபத்தேஶ்ச ஆகாஶகமனம் ||42||

பஹிரகல்பிதா வ்றுத்திர்மஹாவிதேஹா ததஃ ப்ரகாஶாவரணக்ஷயஃ ||43||

ஸ்தூலஸ்வரூபஸூக்ஷ்மான்வயார்தவத்த்வஸம்யமாத் பூதஜயஃ ||44||

ததோ‌உணிமாதிப்ராதுர்பாவஃ காயஸம்பத் தத்தர்மானபிகாதஶ்ச ||45||

ரூபலாவண்யபலவஜ்ரஸம்ஹனனத்வானி காயஸம்பத் ||46||

க்ரஹணஸ்வரூபாஸ்மிதான்வயார்தவத்த்வஸம்யமாதின்த்ரியஜயஃ ||47||

ததோ மனோஜவித்வம் விகரணபாவஃ ப்ரதானஜயஶ்ச ||48||

ஸத்த்வபுருஷான்யதாக்யாதிமாத்ரஸ்ய ஸர்வபாவாதிஷ்டாத்றுத்வம் ஸர்வஜ்ஞாத்றுத்வஞ்ச ||49||

தத்வைராக்யாதபி தோஷபீஜக்ஷயே கைவல்யம் ||50||

ஸ்தான்யுபனிமன்த்ரணே ஸங்கஸ்மயாகரணம் புனரனிஷ்டப்ரஸங்காத் ||51||

க்ஷணதத்க்ரமயோஃ ஸம்யமாத்விவேகஜம் ஜ்ஞானம் ||52||

ஜாதிலக்ஷணதேஶைரன்யதானவச்சேதாத் துல்யயோஸ்ததஃ ப்ரதிபத்திஃ ||53||

தாரகம் ஸர்வவிஷயம் ஸர்வதாவிஷயமக்ரமம் சேதி விவேகஜம் ஜ்ஞானம் ||54||

ஸத்த்வபுருஷயோஃ ஶுத்திஸாம்யே கைவல்யம் ||55||

இதி ஶ்ரீபாதஞ்ஜலயோகதர்ஶனே விபூதிபாதோ னாம த்றுதீயஃ பாதஃ |

What Next?

Related Articles

15 Responses to "Patanjali Yoga Sutras in 3 (Vibhuti Pada) in Tamil"

 1. Khyati says:

  Can you provide where i can listen Patanjali Yoga Sutras online

 2. Chitra says:

  Where can i get more hindu mantras

 3. Vaishaka says:

  Do yo have PDF of Patanjali Yoga Sutras meaning in 3 (Vibhuti Pada)

 4. Ashwin Patel says:

  Which day is good for “Patanjali Yoga Sutras” chanting

 5. Shravana says:

  Can we write Patanjali Yoga Sutras as rama koti (Nama Japam)?

 6. Swathi P. says:

  I was searching for “Patanjali Yoga Sutras” and found in your site and happy to see that you have good collections of hindu mantras. I appriciate your efforts to promote hindism.

 7. Hemakshi says:

  Can you provide Patanjali Yoga Sutras mp3 download

 8. Kimaya Sharma says:

  Please provide Patanjali Yoga Sutras pdf for download

 9. Ranjith says:

  Do you have any songs related to Patanjali Yoga Sutras

 10. Pooja says:

  Please tell me the source Patanjali Yoga Sutras

 11. Anonymous says:

  patanjali yoga sutras in tamil pdf

 12. Anonymous says:

  patanjali yoga sutra in tamil

 13. Anonymous says:

  patanjali yoga in tamil pdf

 14. Anonymous says:

  patanjali yoga sutra tamil pdf

 15. Anonymous says:

  yoga sutras patanjali in Tamil

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.