Hinduism News:

Mooka Pancha Sathi 1 in Arya Satakam in Gujarati

રચન: શ્રી મૂક શંકરેંદ્ર સરસ્વતિ

કંચન કાઞ્ચીનિલયં કરધૃતકોદણ્ડબાણસૃણિપાશમ |
કઠિનસ્તનભરનમ્રં કૈવલ્યાનન્દકન્દમવલમ્બે ||2||

ચિન્તિતફલપરિપોષણચિન્તામણિરેવ કાઞ્ચિનિલયા મે |
ચિરતરસુચરિતસુલભા ચિત્તં શિશિરયતુ ચિત્સુખાધારા ||3||

કુટિલકચં કઠિનકુચં કુન્દસ્મિતકાન્તિ કુઙ્કુમચ્છાયમ |
કુરુતે વિહૃતિં કાઞ્ચ્યાં કુલપર્વતસાર્વભૌમસર્વસ્વમ ||4||

પઞ્ચશરશાસ્ત્રબોધનપરમાચાર્યેણ દૃષ્ટિપાતેન |
કાઞ્ચીસીમ્નિ કુમારી કાચન મોહયતિ કામજેતારમ ||5||

પરયા કાઞ્ચીપુરયા પર્વતપર્યાયપીનકુચભરયા |
પરતન્ત્રા વયમનયા પઙ્કજસબ્રહ્મચારિલોચનયા ||6||

ઐશ્વર્યમિન્દુમૌલેરૈકત્મ્યપ્રકૃતિ કાઞ્ચિમધ્યગતમ |
ઐન્દવકિશોરશેખરમૈદમ્પર્યં ચકાસ્તિ નિગમાનામ ||7||

શ્રિતકમ્પસીમાનં શિથિલિતપરમશિવધૈર્યમહિમાનમ |
કલયે પટલિમાનં કંચન કઞ્ચુકિતભુવનભૂમાનમ ||8||

આદૃતકાઞ્ચીનિલયમાદ્યામારૂઢયૌવનાટોપામ |
આગમવતંસકલિકામાનન્દાદ્વૈતકન્દલીં વન્દે ||9||

તુઙ્ગાભિરામકુચભરશૃઙ્ગારિતમાશ્રયામિ કાઞ્ચિગતમ |
ગઙ્ગાધરપરતન્ત્રં શૃઙ્ગારાદ્વૈતતન્ત્રસિદ્ધાન્તમ ||10||

કાઞ્ચીરત્નવિભૂષાં કામપિ કન્દર્પસૂતિકાપાઙ્ગીમ |
પરમાં કલામુપાસે પરશિવવામાઙ્કપીઠિકાસીનામ ||11||

કમ્પાતીચરાણાં કરુણાકોરકિતદૃષ્ટિપાતાનામ |
કેલીવનં મનો મે કેષાંચિદ્ભવતુ ચિદ્વિલાસાનામ ||12||

આમ્રતરુમૂલવસતેરાદિમપુરુષસ્ય નયનપીયૂષમ |
આરબ્ધયૌવનોત્સવમામ્નાયરહસ્યમન્તરવલમ્બે ||13||

અધિકાઞ્ચિ પરમયોગિભિરાદિમપરપીઠસીમ્નિ દૃશ્યેન |
અનુબદ્ધં મમ માનસમરુણિમસર્વસ્વસમ્પ્રદાયેન ||14||

અઙ્કિતશંકરદેહામઙ્કુરિતોરોજકઙ્કણાશ્લેષૈઃ |
અધિકાઞ્ચિ નિત્યતરુણીમદ્રાક્ષં કાંચિદદ્ભુતાં બાલામ ||15||

મધુરધનુષા મહીધરજનુષા નન્દામિ સુરભિબાણજુષા |
ચિદ્વપુષા કાઞ્ચિપુરે કેલિજુષા બન્ધુજીવકાન્તિમુષા ||16||

મધુરસ્મિતેન રમતે માંસલકુચભારમન્દગમનેન |
મધ્યેકાઞ્ચિ મનો મે મનસિજસામ્રાજ્યગર્વબીજેન ||17||

ધરણિમયીં તરણિમયીં પવનમયીં ગગનદહનહોતૃમયીમ |
અમ્બુમયીમિન્દુમયીમમ્બામનુકમ્પમાદિમામીક્ષે ||18||

લીનસ્થિતિ મુનિહૃદયે ધ્યાનસ્તિમિતં તપસ્યદુપકમ્પમ |
પીનસ્તનભરમીડે મીનધ્વજતન્ત્રપરમતાત્પર્યમ ||19||

શ્વેતા મન્થરહસિતે શાતા મધ્યે ચ વાડ્ભનો‌உતીતા |
શીતા લોચનપાતે સ્ફીતા કુચસીમ્નિ શાશ્વતી માતા ||20||

પુરતઃ કદા ન કરવૈ પુરવૈરિવિમર્દપુલકિતાઙ્ગલતામ |
પુનતીં કાઞ્ચીદેશં પુષ્પાયુધવીર્યસરસપરિપાટીમ ||21||

પુણ્યા કા‌உપિ પુરન્ધ્રી પુઙ્ખિતકન્દર્પસમ્પદા વપુષા |
પુલિનચરી કમ્પાયાઃ પુરમથનં પુલકનિચુલિતં કુરુતે ||22||

તનિમાદ્વૈતવલગ્નં તરુણારુણસમ્પ્રદાયતનુલેખમ |
તટસીમનિ કમ્પાયાસ્તરુણિમસર્વસ્વમાદ્યમદ્રાક્ષમ ||23||

પૌષ્ટિકકર્મવિપાકં પૌષ્પશરં સવિધસીમ્નિ કમ્પાયાઃ |
અદ્રાક્ષમાત્તયૌવનમભ્યુદયં કંચિદર્ધશશિમૌલૈઃ ||24||

સંશ્રિતકાઞ્ચીદેશે સરસિજદૌર્ભાગ્યજાગ્રદુત્તંસે |
સંવિન્મયે વિલીયે સારસ્વતપુરુષકારસામ્રાજ્યે ||25||

મોદિતમધુકરવિશિખં સ્વાદિમસમુદાયસારકોદણ્ડમ |
આદૃતકાઞ્ચીખેલનમાદિમમારુણ્યભેદમાકલયે ||26||

ઉરરીકૃતકાઞ્ચિપુરીમુપનિષદરવિન્દકુહરમધુધારામ |
ઉન્નમ્રસ્તનકલશીમુત્સવલહરીમુપાસ્મહે શમ્ભોઃ ||27||

એણશિશુદીર્ઘલોચનમેનઃપરિપન્થિ સન્તતં ભજતામ |
એકામ્રનાથજીવિતમેવમ્પદદૂરમેકમવલમ્બે ||28||

સ્મયમાનમુખં કાઞ્ચીભયમાનં કમપિ દેવતાભેદમ |
દયમાનં વીક્ષ્ય મુહુર્વયમાનન્દામૃતામ્બુધૌ મગ્નાઃ ||29||

કુતુકજુષિ કાઞ્ચિદેશે કુમુદતપોરાશિપાકશેખરિતે |
કુરુતે મનોવિહારં કુલગિરિપરિબૃઢકુલૈકમણિદીપે ||30||

વીક્ષેમહિ કાઞ્ચિપુરે વિપુલસ્તનકલશગરિમપરવશિતમ |
વિદ્રુમસહચરદેહં વિભ્રમસમવાયસારસન્નાહમ ||31||

કુરુવિન્દગોત્રગાત્રં કૂલચરં કમપિ નૌમિ કમ્પાયાઃ |
કૂલંકષકુચકુમ્ભં કુસુમાયુધવીર્યસારસંરમ્ભમ ||32||

કુડૂમલિતકુચકિશોરૈઃ કુર્વાણૈઃ કાઞ્ચિદેશસૌહાર્દમ |
કુઙ્કુમશોણૈર્નિચિતં કુશલપથં શમ્ભુસુકૃતસમ્ભારૈઃ ||33||

અઙ્કિતકચેન કેનચિદન્ધંકરણૌષધેન કમલાનામ |
અન્તઃપુરેણ શમ્ભોરલંક્રિયા કા‌உપિ કલ્પ્યતે કાઞ્ચ્યામ ||34||

ઊરીકરોમિ સન્તતમૂષ્મલફાલેન લલિતં પુંસા |
ઉપકમ્પમુચિતખેલનમુર્વીધરવંશસમ્પદુન્મેષમ ||35||

અઙ્કુરિતસ્તનકોરકમઙ્કાલંકારમેકચૂતપતેઃ |
આલોકેમહિ કોમલમાગમસંલાપસારયાથાર્થ્યમ ||36||

પુઞ્જિતકરુણમુદઞ્ચિતશિઞ્જિતમણિકાઞ્ચિ કિમપિ કાઞ્ચિપુરે |
મઞ્જરિતમૃદુલહાસં પિઞ્જરતનુરુચિ પિનાકિમૂલધનમ ||37||

લોલહૃદયો‌உસ્તિ શમ્ભોર્લોચનયુગલેન લેહ્યમાનાયામ |
લલિતપરમશિવાયાં લાવણ્યામૃતતરઙ્ગમાલાયામ ||38||

મધુકરસહચરચિકુરૈર્મદનાગમસમયદીક્ષિતકટાક્ષૈઃ |
મણ્ડિતકમ્પાતીરૈર્મઙ્ગલકન્દૈર્મમાસ્તુ સારૂપ્યમ ||39||

વદનારવિન્દવક્ષોવામાઙ્કતટીવશંવદીભૂતા |
પૂરુષત્રિતયે ત્રેધા પુરન્ધ્રિરૂપા ત્વમેવ કામાક્ષિ ||40||

બાધાકરીં ભવાબ્ધેરાધારાદ્યમ્બુજેષુ વિચરન્તીમ |
આધારીકૃતકાઞ્ચી બોધામૃતવીચિમેવ વિમૃશામઃ ||41||

કલયામ્યન્તઃ શશધરકલયા‌உઙ્કિતમૌલિમમલચિદ્વલયામ |
અલયામાગમપીઠીનિલયાં વલયાઙ્કસુન્દરીમમ્બામ ||42||

શર્વાદિપરમસાધકગુર્વાનીતાય કામપીઠજુષે |
સર્વાકૃતયે શોણિમગર્વાયાસ્મૈ સમર્પ્યતે હૃદયમ ||43||

સમયા સાન્ધ્યમયૂખૈઃ સમયા બુદ્ધયા સદૈવ શીલિતયા |
ઉમયા કાઞ્ચીરતયા ન મયા લભ્યતે કિં નુ તાદાત્મ્યમ ||44||

જન્તોસ્તવ પદપૂજનસન્તોષતરઙ્ગિતસ્ય કામાક્ષિ |
વન્ધો યદિ ભવતિ પુનઃ સિન્ધોરમ્ભસ્સુ બમ્ભ્રમીતિ શિલા ||45||

કુણ્ડલિ કુમારિ કુટિલે ચણ્ડિ ચરાચરસવિત્રિ ચામુણ્ડે |
ગુણિનિ ગુહારિણિ ગુહ્યે ગુરુમૂર્તે ત્વાં નમામિ કામાક્ષિ ||46||

અભિદાકૃતિર્ભિદાકૃતિરચિદાકૃતિરપિ ચિદાકૃતિર્માતઃ |
અનહન્તા ત્વમહન્તા ભ્રમયસિ કામાક્ષિ શાશ્વતી વિશ્વમ ||47||

શિવ શિવ પશ્યન્તિ સમં શ્રીકામાક્ષીકટાક્ષિતાઃ પુરુષાઃ |
વિપિનં ભવનમમિત્રં મિત્રં લોષ્ટં ચ યુવતિબિમ્બોષ્ઠમ ||48||

કામપરિપન્થિકામિનિ કામેશ્વરિ કામપીઠમધ્યગતે |
કામદુઘા ભવ કમલે કામકલે કામકોટિ કામાક્ષિ ||49||

મધ્યેહૃદયં મધ્યેનિટિલં મધ્યેશિરો‌உપિ વાસ્તવ્યામ |
ચણ્ડકરશક્રકાર્મુકચન્દ્રસમાભાં નમામિ કામાક્ષીમ ||50||

અધિકાઞ્ચિ કેલિલોલૈરખિલાગમયન્ત્રતન્ત્રમયૈઃ |
અતિશીતં મમ માનસમસમશરદ્રોહિજીવનોપાયૈઃ ||51||

નન્દતિ મમ હૃદિ કાચન મન્દિરયન્તા નિરન્તરં કાઞ્ચીમ |
ઇન્દુરવિમણ્ડલકુચા બિન્દુવિયન્નાદપરિણતા તરુણી ||52||

શમ્પાલતાસવર્ણં સમ્પાદયિતું ભવજ્વરચિકિત્સામ |
લિમ્પામિ મનસિ કિંચન કમ્પાતટરોહિ સિદ્ધભૈષજ્યમ ||53||

અનુમિતકુચકાઠિન્યામધિવક્ષઃપીઠમઙ્ગજન્મરિપોઃ |
આનન્દદાં ભજે તામાનઙ્ગબ્રહ્મતત્વબોધસિરામ ||54||

ઐક્ષિષિ પાશાઙ્કુશધરહસ્તાન્તં વિસ્મયાર્હવૃત્તાન્તમ |
અધિકાઞ્ચિ નિગમવાચાં સિદ્ધાન્તં શૂલપાણિશુદ્ધાન્તમ ||55||

આહિતવિલાસભઙ્ગીમાબ્રહ્મસ્તમ્બશિલ્પકલ્પનયા |
આશ્રિતકાઞ્ચીમતુલામાદ્યાં વિસ્ફૂર્તિમાદ્રિયે વિદ્યામ ||56||

મૂકો‌உપિ જટિલદુર્ગતિશોકો‌உપિ સ્મરતિ યઃ ક્ષણં ભવતીમ |
એકો ભવતિ સ જન્તુર્લોકોત્તરકીર્તિરેવ કામાક્ષિ ||57||

પઞ્ચદશવર્ણરૂપં કંચન કાઞ્ચીવિહારધૌરેયમ |
પઞ્ચશરીયં શમ્ભોર્વઞ્ચનવૈદગ્ધ્યમૂલમવલમ્બે ||58||

પરિણતિમતીં ચતુર્ધા પદવીં સુધિયાં સમેત્ય સૌષુમ્નીમ |
પઞ્ચાશદર્ણકલ્પિતમદશિલ્પાં ત્વાં નમામિ કામાક્ષિ ||59||

આદિક્ષન્મમ ગુરુરાડાદિક્ષાન્તાક્ષરાત્મિકાં વિદ્યામ |
સ્વાદિષ્ઠચાપદણ્ડાં નેદિષ્ઠામેવ કામપીઠગતામ ||60||

તુષ્યામિ હર્ષિતસ્મરશાસનયા કાઞ્ચિપુરકૃતાસનયા |
સ્વાસનયા સકલજગદ્ભાસનયા કલિતશમ્બરાસનયા ||61||

પ્રેમવતી કમ્પાયાં સ્થેમવતી યતિમનસ્સુ ભૂમવતી |
સામવતી નિત્યગિરા સોમવતી શિરસિ ભાતિ હૈમવતી ||62||

કૌતુકિના કમ્પાયાં કૌસુમચાપેન કીલિતેનાન્તઃ |
કુલદૈવતેન મહતા કુડ્મલમુદ્રાં ધુનોતુ નઃપ્રતિભા ||63||

યૂના કેનાપિ મિલદ્દેહા સ્વાહાસહાયતિલકેન |
સહકારમૂલદેશે સંવિદ્રૂપા કુટુમ્બિની રમતે ||64||

કુસુમશરગર્વસમ્પત્કોશગૃહં ભાતિ કાઞ્ચિદેશગતમ |
સ્થાપિતમસ્મિન્કથમપિ ગોપિતમન્તર્મયા મનોરત્નમ ||65||

દગ્ધષડધ્વારણ્યં દરદલિતકુસુમ્ભસમ્ભૃતારુણ્યમ |
કલયે નવતારુણ્યં કમ્પાતટસીમ્નિ કિમપિ કારુણ્યમ ||66||

અધિકાઞ્ચિ વર્ધમાનામતુલાં કરવાણિ પારણામક્ષ્ણોઃ |
આનન્દપાકભેદામરુણિમપરિણામગર્વપલ્લવિતામ ||67||

બાણસૃણિપાશકાર્મુકપાણિમમું કમપિ કામપીઠગતમ |
એણધરકોણચૂડં શોણિમપરિપાકભેદમાકલયે ||68||

કિં વા ફલતિ મમાન્યૌર્બિમ્બાધરચુમ્બિમન્દહાસમુખી |
સમ્બાધકરી તમસામમ્બા જાગર્તિ મનસિ કામાક્ષી ||69||

મઞ્ચે સદાશિવમયે પરિશિવમયલલિતપૌષ્પપર્યઙ્કે |
અધિચક્રમધ્યમાસ્તે કામાક્ષી નામ કિમપિ મમ ભાગ્યમ ||70||

રક્ષ્યો‌உસ્મિ કામપીઠીલાસિકયા ઘનકૃપામ્બુરાશિકયા |
શ્રુતિયુવતિકુન્તલીમણિમાલિકયા તુહિનશૈલબાલિકયા ||71||

લીયે પુરહરજાયે માયે તવ તરુણપલ્લવચ્છાયે |
ચરણે ચન્દ્રાભરણે કાઞ્ચીશરણે નતાર્તિસંહરણે ||72||

મૂર્તિમતિ મુક્તિબીજે મૂર્ધ્નિ સ્તબકિતચકોરસામ્રાજ્યે |
મોદિતકમ્પાકૂલે મુહુર્મુહુર્મનસિ મુમુદિષા‌உસ્માકમ ||73||

વેદમયીં નાદમયીં બિન્દુમયીં પરપદોદ્યદિન્દુમયીમ |
મન્ત્રમયીં તન્ત્રમયીં પ્રકૃતિમયીં નૌમિ વિશ્વવિકૃતિમયીમ ||74||

પુરમથનપુણ્યકોટી પુઞ્જિતકવિલોકસૂક્તિરસધાટી |
મનસિ મમ કામકોટી વિહરતુ કરુણાવિપાકપરિપાટી ||75||

કુટિલં ચટુલં પૃથુલં મૃદુલં કચનયનજઘનચરણેષુ |
અવલોકિતમવલમ્બિતમધિકમ્પાતટમમેયમસ્માભિઃ ||76||

પ્રત્યઙ્મુખ્યા દૃષ્ટયા પ્રસાદદીપાઙ્કુરેણ કામાક્ષ્યાઃ |
પશ્યામિ નિસ્તુલમહો પચેલિમં કમપિ પરશિવોલ્લાસમ ||77||

વિદ્યે વિધાતૃવિષયે કાત્યાયનિ કાલિ કામકોટિકલે |
ભારતિ ભૈરવિ ભદ્રે શાકિનિ શામ્ભવિ શિવે સ્તુવે ભવતીમ ||78||

માલિનિ મહેશચાલિનિ કાઞ્ચીખેલિનિ વિપક્ષકાલિનિ તે |
શૂલિનિ વિદ્રુમશાલિનિ સુરજનપાલિનિ કપાલિનિ નમો‌உસ્તુ ||79||

દેશિક ઇતિ કિં શંકે તત્તાદૃક્તવ નુ તરુણિમોન્મેષઃ |
કામાક્ષિ શૂલપાણેઃ કામાગમસમયદીક્ષાયામ ||80||

વેતણ્ડકુમ્ભડમ્બરવૈતણ્ડિકકુચભરાર્તમધ્યાય |
કુઙ્કુમરુચે નમસ્યાં શંકરનયનામૃતાય રચયામઃ ||81||

અધિકાઞ્ચિતમણિકાઞ્ચનકાઞ્ચીમધિકાઞ્ચિ કાંચિદદ્રાક્ષમ |
અવનતજનાનુકમ્પામનુકમ્પાકૂલમસ્મદનુકૂલામ ||82||

પરિચિતકમ્પાતીરં પર્વતરાજન્યસુકૃતસન્નાહમ |
પરગુરુકૃપયા વીક્ષે પરમશિવોત્સઙ્ગમઙ્ગલાભરણમ ||83||

દગ્ધમદનસ્ય શમ્ભોઃ પ્રથીયસીં બ્રહ્મચર્યવૈદગ્ધીમ |
તવ દેવિ તરુણિમશ્રીચતુરિમપાકો ન ચક્ષમે માતઃ ||84||

મદજલતમાલપત્રા વસનિતપત્રા કરાદૃતખાનિત્રા |
વિહરતિ પુલિન્દયોષા ગુઞ્જાભૂષા ફણીન્દ્રકૃતવેષા ||85||

અઙ્કે શુકિની ગીતે કૌતુકિની પરિસરે ચ ગાયકિની |
જયસિ સવિધે‌உમ્બ ભૈરવમણ્ડલિની શ્રવસિ શઙ્ખકુન્ડલિની ||86||

પ્રણતજનતાપવર્ગા કૃતબહુસર્ગા સસિંહસંસર્ગા |
કામાક્ષિ મુદિતભર્ગા હતરિપુવર્ગા ત્વમેવ સા દુર્ગા ||87||

શ્રવણચલદ્વેતણ્ડા સમરોદ્દણ્ડા ધુતાસુરશિખણ્ડા |
દેવિ કલિતાન્ત્રષણ્ડા ધૃતનરમુણ્ડા ત્વમેવ ચામુણ્ડા ||88||

ઉર્વીધરેન્દ્રકન્યે દર્વીભરિતેન ભક્તપૂરેણ |
ગુર્વીમકિંચનાર્તિ ખર્વીકુરુષે ત્વમેવ કામાક્ષિ ||89||

તાડિતરિપુપરિપીડનભયહરણ નિપુણહલમુસલા |
ક્રોડપતિભીષણમુખી ક્રીડસિ જગતિ ત્વમેવ કામાક્ષિ ||90||

સ્મરમથનવરણલોલા મન્મથહેલાવિલાસમણિશાલા |
કનકરુચિચૌર્યશીલા ત્વમમ્બ બાલા કરાબ્જધૃતમાલા ||91||

વિમલપટી કમલકુટી પુસ્તકરુદ્રાક્ષશસ્તહસ્તપુટી |
કામાક્ષિ પક્ષ્મલાક્ષી કલિતવિપઞ્ચી વિભાસિ વૈરિઞ્ચી ||92||

કુઙ્કુમરુચિપિઙ્ગમસૃક્પઙ્કિલમુણ્ડાલિમણ્ડિતં માતઃ |
શ્રીકામાક્ષિ તદીયસઙ્ગમકલામન્દીભવત્કૌતુકઃ
જયતિ તવ રૂપધેયં જપપટપુસ્તકવરાભયકરાબ્જમ ||93||

કનકમણિકલિતભૂષાં કાલાયસકલહશીલકાન્તિકલામ |
કામાક્ષિ શીલયે ત્વાં કપાલશૂલાભિરામકરકમલામ ||94||

લોહિતિમપુઞ્જમધ્યે મોહિતભુવને મુદા નિરીક્ષન્તે |
વદનં તવ કુવયુગલં કાઞ્ચીસીમાં ચ કે‌உપિ કામાક્ષિ ||95||

જલધિદ્વિગુણિતહુતબહદિશાદિનેશ્વરકલાશ્વિનેયદલૈઃ |
નલિનૈર્મહેશિ ગચ્છસિ સર્વોત્તરકરકમલદલમમલમ ||96||

સત્કૃતદેશિકચરણાઃ સબીજનિર્બીજયોગનિશ્રેણ્યા |
અપવર્ગસૌધવલભીમારોહન્ત્યમ્બ કે‌உપિ તવ કૃપયા ||97||

અન્તરપિ બહિરપિ ત્વં જન્તુતતેરન્તકાન્તકૃદહન્તે |
ચિન્તિતસન્તાનવતાં સન્તતમપિ તન્તનીષિ મહિમાનમ ||98||

કલમઞ્જુલવાગનુમિતગલપઞ્જરગતશુકગ્રહૌત્કણ્ઠ્યાત |
અમ્બ રદનામ્બરં તે બિમ્બફલં શમ્બરારિણા ન્યસ્તમ ||99||

જય જય જગદમ્બ શિવે જય જય કામાક્ષિ જય જયાદ્રિસુતે |
જય જય મહેશદયિતે જય જય ચિદ્ગગનકૌમુદીધારે ||100||

આર્યાશતકં ભક્ત્યા પઠતામાર્યાકટાક્ષેણ |
નિસ્સરતિ વદનકમલાદ્વાણી પીયૂષધોરણી દિવ્યા ||101||

|| ઇતિ આર્યાશતકં સમ્પૂર્ણમ ||

What Next?

Related Articles

8 Responses to "Mooka Pancha Sathi 1 in Arya Satakam in Gujarati"

 1. Venu Chary says:

  How many times i have to chant Mooka Pancha Sathi 1 in a day to get maximum beneficial results

 2. Arudra says:

  I want to know the meaning of Mooka Pancha Sathi 1

 3. Keyuri says:

  Can we recite Mooka Pancha Sathi 1 at Home

 4. Hemakshi says:

  Please tell me the source Mooka Pancha Sathi 1

 5. Ramesh Chitturi says:

  How many times i need to write Mooka Pancha Sathi 1…?

 6. Goutham says:

  Can you provide Mooka Pancha Sathi 1 meaning in Arya Satakam

 7. Harshini says:

  Can you provide Mooka Pancha Sathi 1 mp3 download

 8. Kimaya Sharma says:

  When i have to recite Mooka Pancha Sathi 1

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.