Hinduism News:

Lalita Ashttottaram lyrics in Malayalam (ലളിട ആശ്റ്റൊട്ടരം)

Lalita Ashttottaram lyrics in Malayalam….. Lalita Ashttottaram is prayer dedicated to Goddess Lalita , one of the aspects of Goddess Shakti.

Lalita Ashttottaram begins with “ഓം രാജടാച്ചലശ്രിങ്ങാഗ്ര മദ്ധ്യസ്ഥായി നമോ നമഹ് ”……. This prayer explains the grandeur and the mercy of Goddess Lalita.

ഓം
രാജടാച്ചലശ്രിങ്ങാഗ്ര മദ്ധ്യസ്ഥായി നമോ നമഹ്
ഹിമാച്ചലമാഹാവന്ഷ പാവനായി നമോ നമഹ്
ശങ്കരര്ധങ്ങസൌണ്ടാര്യ ശരീരായൈ നമോ നമഹ്
ലസന്മാരകടസ്വച്ച്ച്ഹ വിഗ്രഹായി നമോ നമഹ്
മഹാടിഷയസൌണ്ടാര്യ ലാവന്യായി നമോ നമഹ്
ശശാങ്കശേഖരപ്രാന വല്ലഭായി നമോ നമഹ്
സദാപന്ച്ചടശാട്മൈക്യ സ്വരൂപായൈ നമോ നമഹ്
വജ്രമാനിക്യകടക കിരീടായൈ നമോ നമഹ്
അസ്ടുരീടിലകൊല്ലസ നിടിലായി നമോ നമഹ്
ഭാസ്മരെഖാന്കിടലാസന്‍ മസ്ടകായി നമോ നമഹ് ||൧൦ ||
വികചാമ്ഭോരുഹടല ലോച്ചനായി നമോ നമഹ്
ശരച്കാമ്പെയപുശ്പാഭ നാസികായി നമോ നമഹ്
ലസട്കാന്ച്ചനടാടങ്ക യുഗലായി നമോ നമഹ്
മനിടര്പനസന്കാശ കപോലായി നമോ നമഹ്
ടാംബുലപുരിടസ്മേര വടനായി നമോ നമഹ്
ഉപക്വദാദിമീബീജ രടനായി നമോ നമഹ്
കംബുപുഗസമാച്ച്ചായ കന്ധരായി നമോ നമഹ്
തൂലമുക്ടാഫലൊദാര സുഹാരായി നമോ നമഹ്
ഇരീശബദ്ധമാന്ഗല്യ മങ്ങലായി നമോ നമഹ്
പട്മാപാശാന്കുഷലസറ്റ് കരാബ്ജായി നമോ നമഹ് ||൨൦ ||
പദ്മകൈരവമാണ്ടാര സുമാളിന്യി നമോ നമഹ്
സുവര്‍ണകുംഭയുഗ്മാഭ സുകുചായി നമോ നമഹ്
അമനീയചടുര്ബാഹു സന്യുക്ടായി നമോ നമഹ്
അനകാന്ഗദകെയൂര ഭൂശിടായൈ നമോ നമഹ്
ബ്രിഹട്സൌവര്‍ണസൌണ്ടാര്യ വസനായി നമോ നമഹ്
ബ്രിഹന്നിടംബവിലസജ്ജ ഘനായി നമോ നമഹ്
സൌഭാഗ്യജാടശ്രിങ്ങാര മദ്യമായി നമോ നമഹ്
ഡിവ്യഭൂശനസന്ദൊഹ രണ്ജിടായി നമോ നമഹ്
പാരിജടഗുനാധിക്യ പടാബ്ജായി നമോ നമഹ്
സുപട്മാരാഗസന്കാശ ചാരനായി നമോ നമഹ് ||൩൦ ||
കാമാകൊടിമാഹാപട്മ പീതസ്തായൈ നമോ നമഹ്
ഷ്രീകമ്തനെട്രകുമുദ ചന്ദ്രികായി നമോ നമഹ്
അന്ചാരമരരമാവാനീ വിഇജിടായി നമോ നമഹ്
ഭക്ടരക്ഷനടാക്ഷിന്യ കടാക്ഷായി നമോ നമഹ്
ഹൂടെശാലിന്ഗനൊദ്ഭൂട പുലകാന്ഗ്യി നമോ നമഹ്
അനങ്ങജനകാപാങ്ങ വീക്ശനായൈ നമോ നമഹ്
ബ്രഹ്മോപെന്ദ്രഷിരോരട്ന രണ്ജിടായി നമോ നമഹ്
ഷചീമുഖ്യാമരവധൂ സേവിടായി നമോ നമഹ്
ളീലാകല്പിടബ്രഹ്മാന്ദ മണ്ടലായി നമോ നമഹ്
അമ്രിടാടിമാഹാഷക്ടി സന്വൃടായി നമോ നമഹ് ||൪൦ ||
എകാടപട്രസാമ്രാജ്യ ദായികായി നമോ നമഹ്
സനകാടിസമാരാധ്യ പാടുകായി നമോ നമഹ്
ഡെവര്ശിഭിസ്സ്ടൂയമാന വൈഭാവായി നമോ നമഹ്
അലശൊദ്ഭവദുര്വാസഹ് പുഉജിടായി നമോ നമഹ്
മറ്റെഭാവക്ട്രഷട്വക്ട്ര വട്സലായി നമോ നമഹ്
ചക്രരാജമാഹായന്ട്ര മധ്യ വര്ടിന്യി നമോ നമഹ്
ഛിദഗ്നികുന്ദസമ്ഭൂട സുടെഹായി നമോ നമഹ്
ശശാങ്കഖണ്ടാസന്യുക്ട മകുടായി നമോ നമഹ്
അട്ടഹന്സവധൂമന്ദ ഗമനായി നമോ നമഹ്
വന്ടാരുജനസണ്ടോഹ വണ്ടിടായി നമോ നമഹ് ||൫൦ ||
അന്ടര്മുഖജനാനന്ദ ഫലടായി നമോ നമഹ്
അടിവ്രടാന്ഗനാഭീശ്ട ഫലടായി നമോ നമഹ്
അവ്യാജകരുനാപുര പുരിടായി നമോ നമഹ്
നിടാന്ടസച്സിടാനന്ദ സന്യുക്ടായി നമോ നമഹ്
സഹസ്രസുര്യസന്യുക്ട പ്രകാശായി നമോ നമഹ്
രട്നചിന്റാമാനിഗ്രിഹ മദ്ധ്യസ്ഥായി നമോ ന മഹ്
ഹാനിവൃദ്ധിഗുനാധിക്യ രഹിടായി നമോ നമഹ്
അഹാപദ്മാടവീമധ്യ നിവാസായി നമോ നമഹ്
അഗ്രട്സ്വപ്നസുശുപ്ടീനാന് സാക്ശിഭൂട്യൈ നമോ നമഹ്
മഹാപാപൌഘപാപാനാന്‍ വിനാഷിന്യി നമോ നമഹ് ||൬൦ ||
ഡുശ്ടഭീടിമഹാഭീടി ഭാഞ്ഞനായി നമോ നമഹ്
സമസ്ടടെവടനുജപ് രേരകായി നമോ നമഹ്
അമസ്ടഹ്രിദയാമ്ഭൂജ നിലയായി നമോ നമഹ്
അനാഹടമാഹാപട്മാമ ന്ടിരായി നമോ നമഹ്
സഹസ്രാരസരോജാട വാസിടായി നമോ നമഹ്
പുനരാവൃട്ടിരഹിട പുരസ്തായി നമോ നമഹ്
വാനിഗായതൃസാവിട്രി സന്നുടായി നമോ നമഹ്
അമാഭൂമിസുടാരാധ്യ പടാബ്ജായി നമോ നമഹ്
ലോപാമുട്രാര്ചിടശ്രിമ ക്കാരനായി നമോ നമഹ്
സഹസ്രരടിസൌണ്ടാര്യ ശരിരായി നമോ നമഹ് ||൭൦ ||
ഭാവനാമാട്രസന്റുഷ്ട ഹൃദയായി നമോ നമഹ്
സട്യസംപുര്‍ണവിജ്ഞാന സിദ്ധിടായി നമോ നമഹ്
ഷ്രീലൊചനക്രിടൊല്ലസ ഫലടായി നമോ നമഹ്
ഷ്രീസുധാബ്ധിമനിദ്വീപ മധ്യഗായി നമോ നമഹ്
ദക്ഷാധ്വരവിനിര്ഭേട സാധനായി നമോ നമഹ്
ഷ്രീനാതസൊദരീഭൂട ശോഭിടായി നമോ നമഹ്
ചന്ദ്രശേഖരഭാക്ടാര്ടി ഭാഞ്ഞനായി നമോ നമഹ്
സര്വോപാധിവിനിര്മുക്ട ചൈടന്യായി നമോ നമഹ്
ണാമപാരയനാഭീശ്ട ഫലടായി നമോ നമഹ്
സ്രിഷ്ടിസ്ഥിടിടിരോധാന സങ്കല്പായി നമോ നമഹ് ||൮൦ ||
ഷ്രീശൊദശാക്ശരീമന്ട്ര മധ്യഗായി നമോ നമഹ്
അനാദ്യന്ട സ്വയമ്ഭൂട ദിവ്യമുര്‍ത്യി നമോ നമഹ്
ഭക്ടഹന്സപരിമുഖ്യ വിയോഗായി നമോ നമഹ്
മാതൃമാണ്ടാലസന്യുക്ട ലളിടായി നമോ നമഹ്
ഭാണ്ടാദൈട്യമാഹാസട്ട്വ നാഷനായി നമോ നമഹ്
രൂരഭന്ദശിരക്ഛെദ നിപുനായി നമോ നമഹ്
ഢാട്രച്യുടസുരാധീശ സുഖടായി നമോ നമഹ്
ചന്ദമുണ്ടാനിശുംഭാടി ഖണ്ടനായി നമോ നമഹ്
രക്ടാക്ഷരക്ടജിഹ്വാടി ശിക്ഷനായി നമോ നമഹ്
അഹിശാസുരദൊര്വീര്യ നിഗ്രഹായി നമോ നമഹ് ||൯൦ ||
അഭ്രകെഷമാഹോട്സാഹ കാരനായി നമോ നമഹ്
മഹേശയുക്ടനടന്ട ട്പരായി നമോ നമഹ്
നിജഭാര്തൃമുഖാംഭോജ ചിന്ടനായി നമോ നമഹ്
വൃഷഭാധ്വജവിജ്ഞാന ഭാവനയി നമോ നമഹ്
ജന്മംരിട്യുജരാരോഗ ഭാഞ്ഞനായി നമോ നമഹ്
വിധേയമുക്ടവിജ്ണന സിദ്ധിടായി നമോ നമഹ്
കാമാക്രോധാടിഷട്വര്ഗ നാഷനായി നമോ നമഹ്
രാജരാജാര്ചിടപട സരോജായി നമോ നമഹ്
സര്വവേടാന്ടസന്സിദ്ധ സുടട്വായി നമോ നമഹ് ||൧൦൦ ||
ഷ്രീവീരഭക്ടവിജ്നാന വിധനായി നമോ നമഹ്
അശേഷടുഷ്ടടനുജ സുടനായി നമോ നമഹ്
ആക്ശാക്ഛ്രീദക്ശിനാമുര്ടി മനോജ്നായി നമോ നമഹ്
ഹയമെധാഗ്രസംപുജ്യ മഹിമായി നമോ നമഹ്
ദക്ഷപ്രജാപടിസുട വെശാധ്യായി നമോ നമഹ്
സുമബാനെക്ശുകൊടണ്ട മണ്ടിടായി നമോ നമഹ്
നിട്യയുവനമാങ്ങല്യ മങ്ങലായി നമോ നമഹ്
മഹാടെവസമായുക്ട ശരീരായൈ നമോ നമഹ്
മഹാടെവരടുറ്സുക്യ മഹാടെവ്യി നമോ നമഹ്
ചടുര്വിമ്ഷചിടത്വിക ശരിരായി നമൊനമഹ് ||൧൧൦ ||

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.