Hinduism News:

Krishnam Kalaya Sakhi in Kannada

ರಚನ: ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ

ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಕೃಷ್ಣಂ ಕಥವಿಷಯ ತೃಷ್ಣಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣುಂ ಸುರಾರಿಗಣ ಜಿಷ್ಣುಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ನೃತ್ಯಂತಮಿಹ ಮುಹುರತ್ಯಂತಮಪರಿಮಿತ ಭೃತ್ಯಾನುಕೂಲಮ್ ಅಖಿಲ ಸತ್ಯಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಧೀರಂ ಭವಜಲಭಾರಂ ಸಕಲವೇದಸಾರಂ ಸಮಸ್ತಯೋಗಿಧಾರಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಶೃಂಗಾರ ರಸಭರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಂಗಾಲಹರಿಕೇಳ ಸಂಗಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ರಾಮೇಣ ಜಗದಭಿರಾಮೇಣ ಬಲಭದ್ರರಾಮೇಣ ಸಮವಾಪ್ತ ಕಾಮೇನ ಸಹ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ದಾಮೋದರಮ್ ಅಖಿಲ ಕಾಮಾಕರಂಗನ ಶ್ಯಾಮಾಕೃತಿಮ್ ಅಸುರ ಭೀಮಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ರಾಧಾರುಣಾಧರ ಸುತಾಪಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಜಗತ್ರಯಭೂಪಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಅರ್ಥಂ ಶಿತಿಲೀಕೃತಾನರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

What Next?

Related Articles

8 Responses to "Krishnam Kalaya Sakhi in Kannada"

 1. Grishma Sinduri says:

  Can we chant Krishnam Kalaya Sakhi during night time!!!

 2. Gul says:

  Can widow also chant Krishnam Kalaya Sakhi

 3. Rohini says:

  Can we recite Krishnam Kalaya Sakhi at Home

 4. Keyuri says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Krishnam Kalaya Sakhi Taken

 5. Vamshi says:

  Krishnam Kalaya Sakhi is vedic or tantric

 6. Pooja says:

  Can we write Krishnam Kalaya Sakhi as rama koti (Nama Japam)?

 7. Arudra says:

  Do yo have PDF of Krishnam Kalaya Sakhi meaning in Kannada

 8. Harshita says:

  Can you provide Krishnam Kalaya Sakhi meaning in Kannada

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.