Hinduism News:

Govindaashtakam in English

Author: Shankaracharya

mRutsnaamatseehEti yaSOdaataaDanaSaiSava saMtraasam |
vyaaditavaktraalOkitalOkaalOkacaturdaSalOkaalim |
lOkatrayapuramoolastaMbhaM lOkaalOkamanaalOkam |
lOkESaM paramESaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 2 ||

traiviShTaparipuveeraghnaM kShitibhaaraghnaM bhavarOgaghnam |
kaivalyaM navaneetaahaaramanaahaaraM bhuvanaahaaram |
vaimalyasphuTacEtOvRuttiviSEShaabhaasamanaabhaasam |
SaivaM kEvalaSaaMtaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 3 ||

gOpaalaM prabhuleelaavigrahagOpaalaM kulagOpaalam |
gOpeekhElanagOvardhanadhRutileelaalaalitagOpaalam |
gObhirnigadita gOviMdasphuTanaamaanaM bahunaamaanam |
gOpeegOcaradooraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 4 ||

gOpeemaMDalagOShTheebhEdaM bhEdaavasthamabhEdaabham |
SaSvadgOkhuranirdhootOdgata dhooLeedhoosarasaubhaagyam |
SraddhaabhaktigRuheetaanaMdamaciMtyaM ciMtitasadbhaavam |
ciMtaamaNimahimaanaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 5 ||

snaanavyaakulayOShidvastramupaadaayaagamupaarooDham |
vyaaditsaMteeratha digvastraa daatumupaakarShaMtaM taaH
nirdhootadvayaSOkavimOhaM buddhaM buddhEraMtastham |
sattaamaatraSareeraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 6 ||

kaaMtaM kaaraNakaaraNamaadimanaadiM kaaladhanaabhaasam |
kaaLiMdeegatakaaliyaSirasi sunRutyaMtam muhuratyaMtam |
kaalaM kaalakalaateetaM kalitaaSEShaM kalidOShaghnam |
kaalatrayagatihEtuM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 7 ||

bRuMdaavanabhuvi bRuMdaarakagaNabRuMdaaraadhitavaMdEham |
kuMdaabhaamalamaMdasmErasudhaanaMdaM suhRudaanaMdam |
vaMdyaaSESha mahaamuni maanasa vaMdyaanaMdapadadvaMdvam |
vaMdyaaSEShaguNaabdhiM praNamata gOviMdaM paramaanaMdam || 8 ||

gOviMdaaShTakamEtadadheetE gOviMdaarpitacEtaa yaH |
gOviMdaacyuta maadhava viShNO gOkulanaayaka kRuShNEti |
gOviMdaaMghri sarOjadhyaanasudhaajaladhautasamastaaghaH |
gOviMdaM paramaanaMdaamRutamaMtasthaM sa tamabhyEti ||

iti Sree SaMkaraacaarya viracita SreegOviMdaaShTakaM samaaptaM

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Govindaashtakam in English"

 1. Kavya says:

  Can you provide Govindaashtakam mp3 download

 2. Goutham says:

  Can you provide Govindaashtakam mp3

 3. Grishma Sinduri says:

  Which day is good for “Govindaashtakam” chanting

 4. Falgun says:

  I was searching for “Govindaashtakam” and found in your site and happy to see that you have good collections of hindu mantras. I appriciate your efforts to promote hindism.

 5. Karthik says:

  Do you have any other Mantra in English

 6. Uttara says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Govindaashtakam Taken

 7. Pooja says:

  Can we chant Govindaashtakam during night time!!!

 8. Mantra says:

  How many times i have to chant Govindaashtakam in a day to get maximum beneficial results

 9. Gowri says:

  Can you provide where i can listen Govindaashtakam online

 10. Kapil Mishra says:

  When i have to recite Govindaashtakam

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.