Hinduism News:

Gayatri Kavacham in Tamil

னாரத உவாச

ச்வாமின் சர்வஜகன்னாத சம்ஸயோ‌உச்தி மம ப்ரபோ
சதுஷஷ்டி களாபிஜ்ஞ பாதகா த்யோகவித்வர

முச்யதே கேன புண்யேன ப்ரஹ்மரூபஃ கதம் பவேத்
தேஹஸ்ச தேவதாரூபோ மம்த்ர ரூபோ விஸேஷதஃ

கர்மத ச்ச்ரோது மிச்சாமி ன்யாசம் ச விதிபூர்வகம்
றுஷி ஸ்சம்தோ‌உதி தைவம்ச த்யானம் ச விதிவ த்ப்ரபோ

னாராயண உவாச

அச்ய்தேகம் பரமம் குஹ்யம் காயத்ரீ கவசம் ததா
படனா த்தாரணா ன்மர்த்ய ச்சர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே

சர்வாம்காமானவாப்னோதி தேவீ ரூபஸ்ச ஜாயதே
காயத்த்ரீ கவசச்யாச்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஸ்வராஃ

றுஷயோ றுக்யஜுச்சாமாதர்வ ச்சம்தாம்சி னாரத
ப்ரஹ்மரூபா தேவதோக்தா காயத்ரீ பரமா களா

தத்பீஜம் பர்க இத்யேஷா ஸக்தி ருக்தா மனீஷிபிஃ
கீலகம்ச தியஃ ப்ரோக்தம் மோக்ஷார்தே வினியோஜனம்

சதுர்பிர்ஹ்றுதயம் ப்ரோக்தம் த்ரிபி ர்வர்ணை ஸ்ஸிர ச்ச்ம்றுதம்
சதுர்பிச்ச்யாச்சிகா பஸ்சாத்த்ரிபிச்து கவசம் ச்ச்முதம்

சதுர்பி ர்னேத்ர முத்திஷ்டம் சதுர்பிச்ச்யாத்ததச்ர்தகம்
அத த்யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி சாதகாபீஷ்டதாயகம்

முக்தா வித்ரும ஹேமனீல தவள ச்சாயைர்முகை ச்த்ரீக்ஷணைஃ
யுக்தாமிம்து னிபத்த ரத்ன மகுடாம் தத்வார்த வர்ணாத்மிகாம் |
காயத்த்ரீம் வரதாபயாம் குஸகஸாஸ்ஸுப்ரம் கபாலம் கதாம்
ஸம்கம் சக்ர மதாரவிம்த யுகளம் ஹச்தைர்வஹம்தீம் பஜே ||

காயத்த்ரீ பூர்வதஃ பாது சாவித்ரீ பாது தக்ஷிணே
ப்ரஹ்ம சம்த்யாது மே பஸ்சாதுத்தராயாம் சரச்வதீ

பார்வதீ மே திஸம் ராக்ஷே த்பாவகீம் ஜலஸாயினீ
யாதூதானீம் திஸம் ரக்ஷே த்யாதுதானபயம்கரீ

பாவமானீம் திஸம் ரக்ஷேத்பவமான விலாசினீ
திஸம் ரௌத்ரீம்ச மே பாது ருத்ராணீ ருத்ர ரூபிணீ

ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷே ததச்தா த்வைஷ்ணவீ ததா
ஏவம் தஸ திஸோ ரக்ஷே த்சர்வாம்கம் புவனேஸ்வரீ

தத்பதம் பாது மே பாதௌ ஜம்கே மே சவிதுஃபதம்
வரேண்யம் கடி தேஸேது னாபிம் பர்க ச்ததைவச

தேவச்ய மே தத்த்றுதயம் தீமஹீதி ச கல்லயோஃ
தியஃ பதம் ச மே னேத்ரே யஃ பதம் மே லலாடகம்

னஃ பதம் பாது மே மூர்த்னி ஸிகாயாம் மே ப்ரசோதயாத்
தத்பதம் பாது மூர்தானம் சகாரஃ பாது பாலகம்

சக்ஷுஷீது விகாரார்ணோ துகாரச்து கபோலயோஃ
னாசாபுடம் வகாரார்ணோ ரகாரச்து முகே ததா

ணிகார ஊர்த்வ மோஷ்டம்து யகாரச்த்வதரோஷ்டகம்
ஆச்யமத்யே பகாரார்ணோ கோகார ஸ்சுபுகே ததா

தேகாரஃ கம்ட தேஸேது வகார ச்ச்கம்த தேஸகம்
ச்யகாரோ தக்ஷிணம் ஹச்தம் தீகாரோ வாம ஹச்தகம்

மகாரோ ஹ்றுதயம் ரக்ஷேத்திகார உதரே ததா
திகாரோ னாபி தேஸேது யோகாரச்து கடிம் ததா

குஹ்யம் ரக்ஷது யோகார ஊரூ த்வௌ னஃ பதாக்ஷரம்
ப்ரகாரோ ஜானுனீ ரக்ஷே ச்சோகாரோ ஜம்க தேஸகம்

தகாரம் குல்ப தேஸேது யாகாரஃ பதயுக்மகம்
தகார வ்யம்ஜனம் சைவ சர்வாம்கே மே சதாவது

இதம்து கவசம் திவ்யம் பாதா ஸத வினாஸனம்
சதுஷ்ஷஷ்டி களா வித்யாதாயகம் மோக்ஷகாரகம்

முச்யதே சர்வ பாபேப்யஃ பரம் ப்ரஹ்மாதிகச்சதி
படனா ச்ச்ரவணா த்வாபி கோ சஹச்ர பலம் லபேத்

ஸ்ரீ தேவீபாகவதாம்தர்கத காயத்த்ரீ கவசம் சம்பூர்ணம்

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Gayatri Kavacham in Tamil"

 1. Pausha says:

  What is the best time and day to recite Gayatri Kavacham

 2. Chitra says:

  Can we recite Gayatri Kavacham at Home

 3. Swathi P. says:

  How many times i have to chant Gayatri Kavacham in a day to get maximum beneficial results

 4. Grishma Sinduri says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Gayatri Kavacham Taken

 5. Aslesha says:

  Please provide Gayatri Kavacham pdf for download

 6. Gitanjali says:

  Do yo have PDF of Gayatri Kavacham meaning in Tamil

 7. Goutham says:

  Can you provide Gayatri Kavacham mp3

 8. Sudhir Sharma says:

  I want to know the meaning of Gayatri Kavacham

 9. Ramesh Chitturi says:

  Please tell me the source Gayatri Kavacham

 10. Jyeshta says:

  Gayatri Kavacham is vedic or tantric

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.