Hinduism News:

Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram in Kannada

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿಃ
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ |
ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ || 1 ||

ಧೂಮ್ರ ಕೇತುಃ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ |
ವಕ್ರತುಂಡ ಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಂಬಃ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ || 2 ||

ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣು ಯಾದಪಿ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ || 3 ||

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram in Kannada"

 1. Kavya says:

  Can we write Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram as rama koti (Nama Japam)?

 2. Vamshi says:

  When i have to recite Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram

 3. Harshini says:

  Can you provide Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram meaning in Kannada

 4. Grishma Sinduri says:

  What is the best time and day to recite Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram

 5. Goutham says:

  Where can i get more hindu mantras

 6. Ranjith says:

  Please update more stotra in Kannada

 7. Kritika says:

  Can widow also chant Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram

 8. Gowri says:

  Can we chant Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram during night time!!!

 9. Prasad Bonagiri says:

  ganesha shodasha nama stotram in kannada

 10. Anonymous says:

  ganesha shodasha namavali shodashanama stotram in kannada

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.