Hinduism News:

ଗଣେଶ ଦ୍ବଦଶନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ – Ganesha Dwadasanama Stotram in Oriya

ପ୍ରନମ୍ୟା ସିରଶ ଦେବମ୍ ଗୌରୀ ପୁତ୍ରମ୍ ବିନୟକମ୍
ଭକ୍ତବସମ୍ ସ୍ମରେନିତ୍ଂ ଅୟୁରକମର୍ଥ ସିଦ୍ଏ ୧

ପ୍ରଥମମ୍ ବକ୍ରତୁନଦମଚ ଏକଦନଟମ୍ ଦ୍ବିତୀୟକମ୍
ତୃତିୟମ୍ କୃଷ୍ନପିନଗକଶମ୍ ଗଜବକତରମ୍ ଚତୁରଥାକମ୍ २

ଲମ୍ବୋଦରମ୍ ପନଚମମଚ ଶାଶ୍ଟମ୍ ବିକତମେବଚ

ସପ୍ତମମ୍ ବିଗନରଜମଚ ଧୁମରବର୍ନମ୍ ତଥାଶତକମ୍ ୩

ନବମ୍ ବଲଚନ୍ଦରମଚ ଦସମନ୍ତୁ ବିନୟକମ୍
ଏକଦସମ୍ ଗନପତିମଚ ଦ୍ବଦସମ୍ତୁ ଗଜନନମ୍ ୪

ଦ୍ବଦସୈତନୀ ନମନୀ ତୃସଂଧୟଂ ୟାଟ୍ ପାତେଂ ନରଃ
ନଚାବିଗନମ୍ ଭାୟଂ ତସ୍ୟା ସର୍ବସିଧିକରମ୍ ପ୍ରଭୁ ୫

What Next?

Related Articles

One Response to "ଗଣେଶ ଦ୍ବଦଶନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ – Ganesha Dwadasanama Stotram in Oriya"

  1. Shailaja Patnayak says:

    Hi Frnz.
    I am Sailu from osrissa.can any body learn and say this sthotram in 30 min?

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.