Hinduism News:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in English

Author: Markandeya

dhyaanaM
nagaadheeSvara viShtraaM phaNi phaNOttMsOru ratnaavaLee
bhaasvad dEha lataaM nibhou nEtrayOdbhaasitaam |
maalaa kuMbha kapaala neeraja karaaM chaMdraa ardha chooDhaaMbaraaM
sarvESvara bhairavaaMga nilayaaM padmaavateechiMtayE ||

RuShiruvaaca ||1||

ityaakarNya vacO dEvyaaH sa dootOmarShapooritaH |
samaacaShTa samaagamya daityaraajaaya vistaraat || 2 ||

tasya dootasya tadvaakyamaakarNyaasuraraaT tataH |
sa krOdhaH praaha daityaanaamadhipaM dhoomralOcanam ||3||

hE dhoomralOcanaaSu tvaM svasainya parivaaritaH|
taamaanaya ballaadduShTaaM kESaakarShaNa vihvalaam ||4||

tatparitraaNadaH kaScidyadi vOttiShThatEparaH|
sa hantavyOmarOvaapi yakShO gandharva Eva vaa ||5||

RuShiruvaaca ||6||

tEnaagnyaptastataH SeeghraM sa daityO dhoomralOcanaH|
vRutaH ShaShTyaa sahasraaNaam asuraaNaaMdrutaMyamau ||6||

na dRuShTvaa taaM tatO dEveeM tuhinaacala saMsthitaaM|
jagaadOccaiH prayaaheeti moolaM SumbaniSumbhayOH ||8||

na cEtpreetyaadya bhavatee madbhartaaramupaiShyati
tatO balaannayaamyESha kESaakarShaNavihvalaam ||9||

dEvyuvaaca ||10||

daityESvarENa prahitO balavaanbalasaMvRutaH|
balaannayasi maamEvaM tataH kiM tE karOmyaham ||11||

RuShiruvaaca ||12||

ityuktaH sObhyadhaavattaam asurO dhoomralOcanaH|
hoonkaarENaiva taM bhasma saa cakaaraambikaa tadaa ||13||

atha kruddhaM mahaasainyam asuraaNaaM tathaambikaa|
vavarSha saayukaisteekShNaistathaa SaktiparaSvadhaiH ||14||

tatO dhutasaTaH kOpaatkRutvaa naadaM subhairavam|
papaataasura sEnaayaaM siMhO dEvyaaH svavaahanaH ||15||

kaaMScitkaraprahaarENa daityaanaasyEna caapaaraan|
aakraantyaa caadharENyaan jaghaana sa mahaasuraan ||16||

kEShaancitpaaTayaamaasa nakhaiH kOShThaani kEsaree|
tathaa talaprahaarENa SiraaMsi kRutavaan pRuthak ||17||

vicCinnabaahuSirasaH kRutaastEna tathaaparE|
papauca rudhiraM kOShThaadanyEShaaM dhutakEsaraH ||18||

kShaNEna tadbalaM sarvaM kShayaM neetaM mahaatmanaa|
tEna kEsariNaa dEvyaa vaahanEnaatikOpinaa ||19||

Srutvaa tamasuraM dEvyaa nihataM dhoomralOcanam|
balaM ca kShayitaM kRutsnaM dEvee kEsariNaa tataH ||20||

cukOpa daityaadhipatiH SumbhaH prasphuritaadharaH|
aagnyaapayaamaasa ca tau caNDamuNDau mahaasurau ||21||

hEcaNDa hE muNDa balairbahubhiH parivaaritau
tatra gacCata gatvaa ca saa samaaneeyataaM laghu ||22||

kESEShvaakRuShya baddhvaa vaa yadi vaH saMSayO yudhi|
tadaaSEShaa yudhaiH sarvair asurairvinihanyataaM ||23||

tasyaaM hataayaaM duShTaayaaM siMhE ca vinipaatitE|
SeeghramaagamyataaM badvaa gRuheetvaataamathaambikaam ||24||

|| svasti Sree maarkaNDEya puraaNE saavarnikEmanvantarE dEvi mahatmyE SumbhaniSumbhasEnaaneedhoomralOcanavadhO naama ShaShTO dhyaayaH ||

aahuti
OM kleeM jayaMtee saaMgaayai saSaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa ||

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in English"

 1. Bharani says:

  Can we chant Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 during night time!!!

 2. Goutham says:

  Can you provide Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 meaning in English

 3. Arudra says:

  I want to know the meaning of Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6

 4. Kavya says:

  Where can i get more hindu mantras

 5. Hemani says:

  Please provide Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 pdf for download

 6. Pooja says:

  What is the best time and day to recite Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6

 7. Shankar says:

  Can we write Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 as rama koti (Nama Japam)?

 8. Keertana says:

  Can we recite Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 at Home

 9. Hemadri says:

  Can you provide where i can listen Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 online

 10. Dipesh Thakkar says:

  devi mahatmyam chapter 6 in english

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.