Hinduism News:

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಸಾಪರಾಧೋ‌உಸ್ಮಿ ಶರಣಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ|
ಇದಾನೀಮನುಕಂಪ್ಯೋ‌உಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ||2||

ಅಙ್ಞಾನಾದ್ವಿಸ್ಮೃತೇಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಯನ್ನ್ಯೂನಮಧಿಕಂ ಕೃತಂ|
ತತ್ಸರ್ವ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||3||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ|
ಗೃಹಾಣಾರ್ಚಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||4||

ಸರ್ವರೂಪಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಂ ದೇವೀಮಯಂ ಜಗತ್|
ಅತೋ‌உಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ||5||

ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು ತತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ
ಯದತ್ರ ಪಾಠೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಮಯಾ ವಿಸರ್ಗಬಿಂದ್ವಕ್ಷರಹೀನಮೀರಿತಮ್| ||6||

ತದಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತಂ ಪ್ರಸಾದತಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸದೈವ ಜಾಯತಾಂ ||7||

ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯಾನುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಸಭಕೃತಿವಶಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಮಂಬ ||8||

ತತ್ ಸರ್ವಂ ಸಾಂಗಮಾಸ್ತಾಂ ಭಗವತಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಸೀದ ||9||

ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇದೇವಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||10||

||ಇತಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in Kannada"

 1. Hemani says:

  Do yo have PDF of Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram meaning in Kannada

 2. Grishma Sinduri says:

  Do you have any other Mantra in Kannada

 3. Gowri says:

  Can widow also chant Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram

 4. Gopi says:

  How many times i have to chant Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in a day to get maximum beneficial results

 5. Shravana says:

  I was searching for “Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram” and found in your site and happy to see that you have good collections of hindu mantras. I appriciate your efforts to promote hindism.

 6. Ravi Venkata Krishna says:

  Please update more stotra in Kannada

 7. Venu Chary says:

  Do you have any songs related to Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram

 8. Hasita says:

  Please tell me the source Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram

 9. Rohini says:

  Can we recite Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram at Home

 10. Kavya says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Taken

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.