Hinduism News:

Chandra Kavacham in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರ ಮಕುಟೋಜ್ವಲಮ್ |
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಮ್ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಶಿನಃ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ||

ಅಥ ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್

ಶಶೀ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಭಾಲಂ ಪಾತು ಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ನಿಶಾಪತಿಃ || 1 ||

ಪ್ರಾಣಂ ಕ್ಷಪಕರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಕುಮುದಬಾಂಧವಃ |
ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಸೋಮಃ ಸ್ಕಂಧೇ ಜೈವಾತೃಕಸ್ತಥಾ || 2 ||

ಕರೌ ಸುಧಾಕರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ನಿಶಾಕರಃ |
ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಂದ್ರೋ ನಾಭಿಂ ಶಂಕರಭೂಷಣಃ || 3 ||

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸುಧಾಕರಃ |
ಊರೂ ತಾರಾಪತಿಃ ಪಾತು ಮೃಗಾಂಕೋ ಜಾನುನೀ ಸದಾ || 4 ||

ಅಬ್ಧಿಜಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ವಿಧುಃ ಸದಾ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ಪಾತು ಚಂದ್ರೋಖಿಲಂ ವಪುಃ || 5 ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಏತದ್ಧಿ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || 6 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

What Next?

Related Articles

7 Responses to "Chandra Kavacham in Kannada"

 1. Hemakshi says:

  Can you provide Chandra Kavacham mp3

 2. Ashwin Patel says:

  How many times i need to write Chandra Kavacham…?

 3. Kimaya Sharma says:

  I want to know the meaning of Chandra Kavacham

 4. Venu Chary says:

  Can we recite Chandra Kavacham at Home

 5. Goutham says:

  Can you provide where i can listen Chandra Kavacham online

 6. Keertana says:

  Thank you for giving Chandra Kavacham in Kannada

 7. Vamshi says:

  Where can i get more hindu mantras

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.