Hinduism News:

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Oriya

ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ କମଲନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଶୋଦାଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରିୟେ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାତ୍ତ ସକ୍ରାସିଗଦା ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖାଂବୁଜାୟୁଧାୟୁଜା ନମଃ
ଓଂ ଦେଵକୀନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦଗୋପପ୍ରିୟାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟମୁନାଵେଦ ସଂହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ବଲଭଦ୍ର ପ୍ରିୟାନୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୂତନାଜୀଵିତ ହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶକଟାସୁର ଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦଵ୍ରଜଜନାନଂଦିନେ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵନୀତ ଵିଲିପ୍ତାଂଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵନୀତହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଚୁକୁଂଦ ପ୍ରସାଦକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ରେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଭଂଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାକ୍ରୁତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁକଵାଗମୃତାବ୍ଦୀଂଦଵେ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନାଂପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵତ୍ସଵାଟିଚରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତୟ ନମଃ
ଓଂ ଧେନୁକାସୁର ଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୃଣୀକୃତ ତୃଣାଵର୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟମଳାର୍ଜୁନ ଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉତ୍ତଲୋତ୍ତାଲଭେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ତମାଲଶ୍ୟାମଲା କୃତିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ କୋଟିସୂର୍ୟ ସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଇଲାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଦୂଦ୍ଵହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପୀତଵସନେ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତାପହରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵର୍ଥନାଚ ଲୋଦ୍ଦର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵପାଲକାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମଜନକାୟ ନମଃ
ଓଂ କଂଜଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵାରକାନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ବୃଂଦାଵନାଂତ ସଂଚାରିଣେ ନମଃ || 60 ||
ତୁଲସୀଦାମଭୂଷନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶମଂତକମଣେର୍ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ନରନାରୟଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ କୁଜ୍ଜ କୃଷ୍ଣାଂବରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରମ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଷ୍ଟିକାସୁର ଚାଣୂର ନମଃ
ଓଂ ମଲ୍ଲୟୁଦ୍ଦଵିଶାରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାରଵୈରିଣେ ନମଃ
ଓଂ କଂସାରୟେ ନମଃ
ଓଂ ମୁରାରୟେ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ନରକାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରିଷ୍ଣାଵ୍ୟସନ କର୍ଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଶୁପାଲଶିର ଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ୟୋଦନ କୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦୁରାକ୍ରୂରଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଭାମାରତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଣୁନାଦ ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭାସୁର ଵିଦ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ବାଣାସୁର କରାଂତକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ୟୁଧିଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଟାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ବର୍ହିବର୍ହା ଵତଂସକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଧସାରଦିୟେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୀତାମୃତ ମହୋଧଧିୟେ ନମଃ
ଓଂ କାଳୀୟ ଫଣିମାଣିକ୍ୟରଂ ନମଃ
ଓଂ ଜିତ ଶ୍ରୀପଦାଂବୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞ ଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦାନଵେଂଦ୍ର ଵିନାଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ପନ୍ନଗାଶନ ଵାହନାୟ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ଜଲକ୍ରୀଡା ସମାସକ୍ତ ଗୋପୀ
ଵସ୍ତ୍ରାପହର କାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୀର୍ଧ କୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦ ଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୟାନିଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ତୀର୍ଧାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ର ହରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ || 108 ||

ଶ୍ରୀ ଅନଂତ ପଦ୍ମନାଭ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ସଂପୂର୍ଣମ

What Next?

Related Articles

7 Responses to "Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Oriya"

 1. Venu says:

  Please provide Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali pdf for download

 2. Pooja says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali Taken

 3. Kimaya Sharma says:

  Can you provide Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali meaning in Oriya

 4. Khushboo says:

  Please tell me the source Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali

 5. Vamshi says:

  Can we recite Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali at Home

 6. Hasita says:

  Can you provide where i can listen Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali online

 7. Shankar says:

  Thank you for giving Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Oriya

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.